Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/285

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

278 XL Stavanger amt. Kommedal (5 km.). For-øvrigt er man henvist til kløv- og ride- veie. Fra Gjesdal kommer en saadan over til Gilje, hvorfra den over den høit1iggende Roklev fører over til Østebøda1en og videre gjennem Hundalen til Siredalen; denne vei passeres aarlig af 25 å 30,000 faar-, som drives paa fjeldbeite fra bygderne paa Jæderen. En anden fjeldvei fører fra Lysebunden (Lyselandet) opover de bratte Lysebrekker og videre til Aadneram, en af de øverste gaarde i Lunde anneks i Siredalen; den benyttes hyppig af turister og her føres ogsaa adskillige kornvarer over til øvre Sireda1en. Herredets fjerde befares regelmæssig af et lidet dampskib fra Stavanger med anløbssteder ved Meling i Kolabygden samt Fossan, Mæle, Frafjord og Dirdal; siden 1887 er ogsaa Lysefjorden optaget i ruten med enkelte regelmæssige ture, medens det tidligere kun hændte af og til om sommer-en, at der gjordes lystture did. Postaabneri, oprettet 1871. findes paa gaarden Fossan. Fossan annekskirke ligger paa gaarden Gjøise paa den syd- lige side af indløbet til Lysefjorden. Den er opført i 1854 af tøm- mer„ som langkirke med taarn, og har altid været kommunens eien- do1n. Ingen formue og ingen indtægt af tiende eller landskyld. Paa Lyselandet findes –en indviet begrave1sesplads. – I henseende til skolevæsen danner herredet en skolekommune med 18 kredse og 7 lærere. Skolehuse findes paa gaardene Meling (Kolabygden), Nedrebø (Lyselandet), Fossan, nedre Espedal, Frafjord, Ko1nmedal, Dirdal og Gi1je. Et brandforsikringsse1skab for indbo og løsøreeffekter i Fossan sogn, hvilket fik statuter approberede under 23 juni ]874. kom ikke til at træde i virksomhed. Om den ældre, for hele preste- gjældet fælles forsikringsforening se under Hele side 272. Herredskassens udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 8806, hvoraf kr. 366:3 til fattigvæsenet og kr. 3746 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 7535. Særskilt for ]886 blev der som skat udlignet kr. 9554. hvoraf kr. 7643 paa indtægt efter forholdet kr. 9,9s pr. 1O0 kr. skatbar næring. Kommunens gjæld var s. a. kr. 2341, medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 794,000. Antallet af fattige er lidet, i middelta1 for aarene 1876–84 nemlig kun 41 hoved- personer a.arlig, svarende til 20 pro mille af folketallet i l875. Herredsstyrelsen tæller 4 formænd og 12 repræsentanter Om antallet af Stemmeberettigede se under Høle, side 272. Ældre inddeling. Efter 1natrikulen af 1838 var den nordlige del af herredet (indtil og med Espedalen) i judiciel henseende henlagt under Idsø skibrede. medens Frafjordda1en med Feddalen samt Dirdalen med Østebødalen hørte til Hele skibrede; endelig laa sognets sydligste gaar-d, Øvre Maudal, til Bjerkreim skibrede. Efterat denne gaard ved res. 19 okt. 1840 var bleven overført fra Jæderen og Dalenes til Ryfylke fogder-i, blev det nuværende Hele tinglag oprettet ved res. 11 aug. 1841. Iøvrigt henvises til side 273 (under Høle). Fornlevninger- I egnen omkring kirken er der en hel del grav- hauger. paa Berge (Underberge). Gjøise og især paa Fossan hvor de