Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/270

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hetland herred. 2 6 3 neset. Noget lavere er de bekjendte udsigtspunkter Ullenl1aug og Vaalandspiben, begge i nærheden af Stavanger. Riskekverven sogn, der ligger paa Gandefjordens østre side, er mere“bjergrigt og bestaar af to ved den brede Riskedal adskilte fjeldpartier, i det vestlige af hvilke Dalsnuden (323 m.) i grænsen mod Høiland og lidt længere mod N Linuden er de største høider, begge med brat fald mod Gandefjorden. Berga1–ten er her granit, og jorden dels skarp grusjord, dels dybere muldjord “paa lersand. – Herredet har flere vande, af hvilke de største ligger i grænsen mod naboherre- derne, saaledes Haalandsvandet (1,o6 km2) og Stokkevandet (2,s4 km2) i grænsen mod Haaland og det betydelige Sørstokke- vand (3,99 km2) paa grænsen mellem Hetland„ Haaland og Høiland. De vigtigste vasdrag er Mosevandets afløb forbi Hillevaag og Frøi1andsvandets afløb forbi Hommersand, det sidste i Riske- kverven. Bækken fra Sørstokkevandet forbi Foros danner paa Gandefjordens vestside herredets grænse mod Heiland. Det samlede af ferskvand dækkede areal udgjør 5,os km9. – Kysten er i rege- len klippefuld og temmelig bugtet, men – bortseet fra selve Gande- fjorden – uden større indskjæringer; de betydeligste af disse er Vistevigen og Sandevigen paa vestsiden og Dusevigen paa østsiden af Tungeneset samt Riskefjorden i det østlige annekssogn. – De fleste af de til herredet hørende øer ligger i en halvkreds omkring Gandefjordens munding. Den vestligste og største er Hundvaag (4,9s km9), hvis sydlige del, den saakaldte Buø, som kun ved et ganske smalt- og lavt eid hænger sammen med hovedøen, nu henhører under Stavanger by. Tæt ind til Hundvaag er paa dennes østside de fire tildels vel bebyggede s1naaøer Bjørn- øen, Roaldsøen, Ormøen og Steinsøen. Endnu lidt længere mod Ø ligger i en rad fra N mod S Sandeen (0,2–1 km2), Ege r- øen (0,l4 km2), Langøen (0,–ta km9), alle tre ubeboede, Vass øen (O,ee km9), Lindøen (0,a2 km9), Hellesøen (0,41 km2), Kalvøen (O,6s km2) og Usken (3,so km2), den sidstnævnte i Riskefjorden. Nordenfor denne øgruppe og adskilt fra samme ved Aamøfjord er den betydelige Aamø (5,4s km2), hvis østlige del hører til Hetland, medens den vestlige ligger under Mosterø herred. Øen-ne er i regelen af samme beskaffenhed som det nærmestliggende fastland. Den høieste af dem er Usken, hvor bergarten er granit; de øvrige er flade skiferøer med et temmelig grundt, men frugtbart jordsmon. “„ Folkemængden var i 1801: 1226; 1825: I846; 1845: 3225; 1865: 5076 og l875: 60l5. Ved lov 4de mai 1878 blev imidlertid dele af de Stavanger by nærmest liggende gaarde med en befolkning af noget over 130O individer indlemmede i byen. Bag-net efter de nye grænser havde herredet i 1875 4658 indbyg- gere, hvoraf 2891 i hovedsognet, 1142 i Randeberg og 625 i Ris- kekverven anneks. Herredet hører saaledes med gjennemsnitlig henimod 41 indb. pr. km2 til amtets bedst befolkede strøg, ligesom ogsaa folketallets vekst i løbet af indevæ1–ende aarhundrede har væ- ret større end i noget andet af amtets herreder. Bebyggelsen er i