Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Haaland herred. 259 i ruiner, indtil den for omtrent 15 aar siden blev kjøbt af marine- maler Bennetter, som lod murene restaurere og indrette til atelier og familiebolig. Malle annekskirke er en ny tømmerbygning, langkirke med taarn, bygget i begyndelsen af sekstiaarene paa gaarden Reveim og tilhørende menigl1eden; den forrige kirke, en gammel og uanselig bygning, stod paa Malle. Tananger kapel, omtrent 2 km. fra strandstedet, paa gaarden Melings grund, ind- viedes i 1879; det er bygget som Malle kirke. Ingen af kirkerne har formue eller nogen indtægt af tiende eller landskyld. I henseende til skolevæsen er hovedsognet delt i 7 og annekset i 2 kredse med tilsammen 5 lærere og 2 lærerinder foruden 3 lærerinder i smaabørns- og haandgjerningsskolerne. Skolehuse er opførte paa So1e, Røineberg, StangPeland, Haaland, Dysjeland, Tan- anger og Rott i hovedsognet samt paa Malle og Sunde i annekset. En ved res. 11 okt. 1856 approberet privat brandforsikrings- indretning for bygninger i Haaland er forlængst atter ophævet. Den saakaldte Malleslette under Malle gaard benyttes siden 1871 som eksercerplads for Kristiansands og Stavanger batal- joner. Paa pladsen, som dog ikke eies af det offentlige, er opført 2 sæt barakkebygninger med tilbehør, der tilsammen har kostet omtrent kr. 121,000. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 11,792, hvoraf kr. 5876 til fattigvæsenet og kr. 3448 til skolevæsenet, medens den ud1ignede herredsSkat androg til kr. 12,284. Særski1t for 1886 blev der som skat udlignet kr. 13,168, hvoraf kr. 9498 paa indtægt efter forholdet kr. 5,1s pr. 1OO skatbare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. 4924, medens skatte- ydernes samlede form11e blev anslaaet til kr. 2,180,000. Antallet af fattigunderstøttede hovedpersoner var i middeltal for 1876–84 aarlig 84, svarende til 28 pro mil1e af folketallet i 1875. I 1887 er den forrige prestegaard indkjøbt af kommunen for at bruges til fattiggaard. Herredsstyrelsen bestaar af 6 formænd og 18 repræ- sentanter, hvoraf ] formand og 3 repræsentanter fra annekssog- net. Prestegjæ1det havde i 1882 l61 og i 1885 185 stemme- berettigede. Legater: 1) Skibsreder Gabriel 0lsens gave til Tananger skole, dat. 24 okt. 1864, stor kr. 800. 2) Gabriel Hansen Ud- Soles og hustrus gave til beklædning af fattige skolebørn, udbetalt paa skifte i 187O med kr. 1]42, nu til rest kr. 834. 3) Kjøb- mand og borgerkaptein i Stavanger Enoch Rønnebergs 1egat if. gavebrev udstedt 28 aug. 1873, konfirm. 13 febr. 1874, stort op- rindelig kr. 4000, hvoraf de halve renter uddeles til fattige, som ikke nyder offentlig nnderstøttelse; nuværende beholdning kr. 5572. 4) Lodsolde1–mand G. Monsens gave af 11 Sept. 1877 til Tananger skole, stor kr. 400. .E l d r e in dd e l i n g. I geistlig henseende var, som ovenfor bemer- 17’