Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18 XL Stavanger amt. stor indflyde1se, at strømmen kan løbe indtil 8 dage i samme ret- ning. Den spores indtil 5 mil af land men er sterkest (indtil 3 a 4 mil i vagten) i en afstand af 2 a 3 mile. Havet udenfor kysten og Boknfjordens- ytre bassin fryser aldrig til, og selv de indelukkede- havne og sund langs kysten er saagodtsom altid isfri. Paa de indre- fjorde, f. eks. Skjoldefjorden indenfor strømmen, Saudefjorden m. fl., er derimod menis ofte til I1inder for komnmnikationen. Langs an1tets hele kyst gaar ude i havet den saakaldte norske- dyb rende, der tager sin begyndelse østligst i Skagerrak og med en bredde af 50–80 km. følger kysten„ bøiende rundt om landet ved Lindes11es og derpaa fortsættende nordover, indtil den lidt nordenfor Sognefjordens munding gaar over i Atlanterhavets store dyb. Uden- for J æderen, ligesom udenfor amtet idetl1ele, vil man langs efter denne rende i forholdsvis ringe afstand fra kysten finde dybder paa 300 m. og undertiden mere, men længer ud skraaner bunden igjen hurtig opover mod Nordsøens fra Danmark og Storbritannien udgaaende banker og grunde, hvor dybden aftager til 10O m. og derunder. E1ve og indsøer-. Paa grund af amtets beliggenhedr vestenfor hovedfjeldmassen paa dennes forholdsvis korte afl1eld mod havet, som desuden skjærer sig ind med dybe fjorde„ har vasdragene, omend forholdsvis vandrige, i regelen ingen synderlig udstrækning Kun Sireaaen, som nærmest tilhører Lister og Mandals amt, og Suledalslaagen, der kommer fra Søndre Bergenhus, danner undtagel- ser herfra. – Følgende oversigt omfatter amtets vigtigste elVe, der forøvrigt samt1ige, med undtagelse af Sireaa-en, som kun er grænsee1v, vil blive nærmere omtalte under beskrive1Se11 af de l1erreder, hvorigjen- nen1 de 1øber: 1. Sireaaen kommer intetstedS helt –i11d i Stavanger amt., men danner paa to strækninger dets østlige grænse. Udspringende i Valle træffer den først amtsgrænsen i det lille Aarrevand, hvor- efter den so1n en ubetydelig fjeldelv i en længde af ]0 km. adskiller Fossan fra Siredalen. Derpaa træder den helt ind i Lister og Man- dals amt og tilhører dette, indtil den falder i det store Lundevand, hvorefter den følger amtsgrænsen indtil havet. Ved udløbet af nævnte vand danner elven to betydelige fosse, Rukanfos (27 m.) og Logsfos (8,s 1n.). Paa de nederste 5 km. er den farbar for baade, men indløbet er grundt og tildels farligt paa grund af strømskav1. Samlet længde 130 km., Nedslagsdistrikt (Nd) 1926 km2, hvoraf 412 km2 inden Stavanger amt. Den optager i Lundevandet Moi- eller Lundselven fra Lund herred. 2. Sogndalselven dannes ved samme11løbet af flere smaa- elve, der har sit udspring dels i Sogndal, dels i Heskestad og dels- iHe1leland, og falder ved Sogndalsstranden i havet. Dens længde efter hovedti1løbet fra Heskestad er 3O km., Nd. 288 km2. 3. Svaaelven danner atløbet for en mængde mindre vande j