Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/240

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Klep herred. g 3 3 For tiden er vasdraget for et tidsrum af 20 aar (fra 1873) forpagtet af to mænd i Stavanger mod en aarlig afgift af omtrent kr. 5850. For at ophjælpe fisket har i en række af aar 2de udklækningsappa- rater været i virksomhed paa gaarden Grude; resultatet har imid- lertid ikke vist sig tilfredsstillende, og udklækningen er for et par aar siden indstillet. I Roslandselven er laksefisket saagodtsom fuld- stændig ødelagt ved da1nbygninger, der hindrer fiskens gang. Iøvrigt indskrænker herredets ferskvandsfiske sig til en ubetydelighed af ørret, sik og aal. Derimod er hummerfangsten af nogen vigtighed og giver et aarligt udbytte af 30–40,000 stykker. – Søfarten spiller ingen synderlig rolle; i syttiaarene var der vistnok adskillige gaardbrngere, som lagde sig til smaa skibsparter, men senere er dette igjen gaaet tilbage. – Industrielle anlæg findes ikke, bortseet fra enkelte smaa kvernbrug. – Husfliden er for mæn- denes vedkommende af liden betydning. Derimod tilvirker kvinderne ikke ubetydeligt af vævede og strikkede sager, vadmel, stof og »spød«, der sælges paa markederne i Stavanger. Af den store mængde tang, som havet lægger iland langs kysten, brændes tildels aske, som sæl- ges til jodfabrikation, antagelig for flere tusinde kroner aarlig. Byg- den har for tiden (I887) 3 landhandlere. I 1871 stiftedes en for- brugsforening, som dog kun virkede nogle faa aar. Herredets østlige del gjennemskjæres af J æder-b anen, som kommer ind fra Høiland ved overgangen over Figgja og følger Frøi- landsvandets vestre bred, indtil den gaar ind i Time lidt nordenfor Bryne. Længde inden herredet 7 –å 8 km. Klep station ligger paa gaarden Anda, 25 km. fra Stavanger og 51 km. fra Egersund. –- Ogsaa den gamle for 60 å 70 aar siden oparbeidede hovedvei over Jæderen passerer gjennem herredet. først .paa et lidet stykke (omtrent 1V2 km.) i herredets sydøstlige hjørne (i „0rre sogn), der- næst gjennem hovedsognet paa den omtrent 9 km. lange strækning mellem Bryne og Skjævelands bro; den gik her tidligere i en næsten ret linje over Tuvbakken, hvis top frembød en vid og karakteristisk udsigt over den sydlige del af Jæderen; efter jernbanens anlæg er imidlertid veien paa dette stykke ombygget og lagt vestenom bakken. Herredet har desuden et meget fuldstændigt net af tidsmæssige bygdeveie, ialt omtrent 67 km. (l887), som berører de fleste gaarde, og hvoraf en stor del er bygget i de senere aar *). Skyds- station findes paa Kleppe, hvor ogsaa postaabneri, oprettet 186O, samt tingsted. ’I’elegrafledning følger hovedveien med station paa jernbanestationen. Den 19 km. lange kyst har ingensomhelst haVn. Ved Mar- øen, lidt søndenfor 0rre kirke, skjærer der dog ind to smaa aabne bugter, Vigsbugt-en og Skeiebugten, som, foruden at tjene som lan- dingssted for de nærmestboende opsiddere, i tidligere dage besøgtes

– –

’) Som en slags erstatning. fordi den oprindelig paatænkte jernbanelinje om Klep kirke blev fraveget, bevilgede stortinget i 1876 et beløb af kr. 20,000 som bidrag til forbedring og udvidelse af herredets veinet.