Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/241

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


234 XL Stavanger amt. af adskillige fremmede smaafartøier, navnlig fra Hardanger og Ry- fylke, hvilke her mod træmaterialier tiltuskede sig Jæderens pro- dukter. En udbedring af havneforholdene paa dette sted har i de senere aar oftere været paa tale. Paa den ovenfor nævnte ø Lille Feisten en er der i 1859 tændt et rødt og hvidt ledfyr af 4de orden, anbragt 20îZ2 m. o. h. og med en synsvidde af 9 kvartmil (se side 75). Paa Jæderens rev er der endvidere opført et dagn1erke til veiledning for de søfarende, og lige i nærheden paa gaarden Reve findes siden 1855 redningsstation med raketapparat. Blandt offentlige indretninger skal nævnes herredets 3 kirken Af disse er Klep hovedkirke en langkirke af tømmer, indviet 4 okt. ]846, paa gaarden Kleppes grund. 1 km. fra prestegaarden og under 58 O 46 ‘ 9 “ n. hr. og å O 6 ‘ O “ v. for Kristia11ia. Orre anneks- kirke, der ligger paa gaarden af samme navn lige ude ved havet, 7 a 8 km. fra prestegaarden, er en taarnløs graastensbygning med samme form, stil og alder som 0gne kirke og har ved en restauration i 1864 faaet en forlængelse mod øst af tømmer. Af enkeltheder var indtil da kun levnet det vestre portal, der var forsiret med de i en- gelske bygninger ofte forekommende korsblomster eller hundetands- forsiringer. Bore sogns kirke, en tømret langkirke fra 1641, lige- ledes uden taarn, ligger paa gaarden Bore, 5 å 6 k1u. fra hovedkirken. Kirken, der har en firkantet døbefont af k1æbersten fra ca. 125O med smukke forsiringer. er meget skrøbe1ig og indvendig forsynet med knær og krydsbaand for at holde den sa1nmen. Om bygning af ny kirke i dette sogn har der været ført forhandlinger. Alle tre kirker har tidligere været i privates eie, men er nu indkjøbte af menighederne, hovedkirken i 184O, Bore kirke i 1852 og Orre kirke i 1857. Ved salg af jordegods, som tidligere har tilligget alle tre kirker i fællesskab, besidder hovedkirken nu en rentebærende kapital paa kr. 3000, 1igeson1 Bore kirke eier kr. 25OO i opsparet kirke- tiende, der i dette sogn endnu udredes med ca. kr. ]OO aat-lig, medens den i de to andre sogne i en række af aar ikke har været opkrævet. Derimod har hovedkirken en aarlig indtægt af kr. 17 i landskyld., I henseende til skolevæsen udgjør herredet en skolekommune med 8 kredse og skolehuse paa Haugebakke (alm. Skr. Høibakke) ved K1eppe, Tuv, Øvre Horpestad, Øksnevad, Vashus. Sele„ Bors- eim (ka1des Borsaag) og Pollestad. 5 lærere; ismaabørns- og haand- gjerningsskolen arbeider derhos for tiden:3 lærerinder. Paa en i 1872 for kr. 2200 indkjøbt, til mk. 1,49 skyldsat, anpart af gaarden Engelsvold (ka1des Engelsvaag) har ko1nmunen op- rettet en slags f atti ggaard, hvor nogle fattigfamilier er indlogerede. En gjensidig brandforsikringsforening, hvis plan var appro- beret ved res. ll okt. 1856, har nu forlængst indstillet sin virksom- hed. Ligeledes er en privat landbrugsskole, som i flere aar var igang paa gaarden Stange1and, i den senere tid ophørt. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 12,870, hvoraf kr. 6832 til fattigvæsenet og kr.