Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


K1ep herred. 231 antal 1375 boede i hovedsognet, 476 i Bore og 560 i 0rre anneks. Indvaanertallet har saaledes været i jevnt stigende siden aarhundre- dets begyndelse, og hei-redet hører nu, med gjennemsnitlig 19 men- nesker pr. km2, til amtets bedre befolkede egne. Bebyggelsen er jevnt spredt over det hele areal, dog sterkest østen- og søndenfor hovedkirken, svagest langs kysten. – Efter matriku1en har hoved- sognet 27 gaarde (matr.–no.) med en samlet skyld af mk. 508,ss, Bore Sogn 12 gaarde med mk. 246,1s (det til mk. 13,o4 særskilt skyldsatte Sele laksefiske deri indbefattet) og Orre Sogn 13 gaarde med mk. 244,9s, det hele hei-red altsaa tilsammen 52 gaarde, skyldlagte til ialt mk. 999,–u (urevid. dlr. 486. 3. 20). Skjønt der findes temmelig mange smaaeiendomme, er dog den gjennemsnitlige skyld pr. brug adskillig -større end i noget andet l1erred i fogderiet. Den midlere pris pr. Skylddaler er efter de i 18–52–80 stedfundne salg beregnet til kr. 228O. De allerfleste brug er blevne udskiftede, men paa grund af de større fordringer, man efterhaanden 1mder jordbrugets udvikling stiller til reelle grænser og en fuldkommen sam1en af eiendommene, er det ikke usandsynligt. at adskillige af de ældre udskiftninger maa gjøres om igjen. Blandt heri-edets større eiendon11ne merkes Klep prestegaard, hvis oprindelige navn er Nedre Sørbø (Saurbær), en omtrent midt i hei-redet liggende gaard, hvis samlede matrikulskyld tidligere var dlr. 13. 2. 17, hvoraf dog, efterat 2de pladse i 1851 og 1871 var blevne frasolgt1e, alene dlr. ]1. ». 9 eller rev. mk. 22,2o har været tilbage som embedsgaard. Eiendommen, som har havt en udstræk- ning af omtrent 14O ha., er i 1885 befaret af Gl1lb8dSgaal’d8k0l1l11llS– sionen, efter hvis forslag det ved res. 27 mai ]887 er bestemt, at den yderligere skal reduceres ved bort.sa]g saavel af de tilbage- Værende 4 husmandsp1adse som af endel af hovedbruget, hvorefter gaarden faar et areal af 19 ha. indmark og 47 ha. udmark og an- tagelig vil kunne føde 3 heste, 14 ri 15 storfæ og lå a 20 sauen-. I nærheden af prestegaarden er paa nordsiden Kleppe (Kleppr, á I(leppi), 37,e1, og paa sydsiden Bra11d, søndre (Sørbrød), 26,ao, og nordre (Nordbrød), 26,:.v, østenfor hvilke, henimod Frøilandsvandet, er An da (Aande), 33,s-1, og Laland, 17,ss, medens Tuv, 39,91, Hauge (ikke Haugen), 22,82ɔ Tjøtte, 23,s1, Horpestad, øvre, 16,l3, Fri- stad (Friðreksstaðir., af mandsnavnet Fl-iðrekr), 28,–1o, og Nese, 2O,ss, hører til herredets sydlige og vestlige, og Grude, 28,o1, St-angeland, 30,s5, Øksnevad, nedre, 18,v-1, og øvre, 20,17, samt 0rstad (0rrestad, ()rmsstaðir), 22,69, til dets nordlige del. I Bore Sogn er Svensvold, 34–,47, Skaseim, 34,so, Sele, 33,s-:, Vashus, 1å,os, Bore (Borða), vestre, 36,s9, og østre. 25,ss, Hodne (Horn), ]6,6o, samt Reve(I1?if). 12,97, og i 0rre Sogn Rusland (Rofs- land), ]6,73, Erga (Irga), 25,–:1, Orre, 3O,ss, Vig, 37,9l, Skeie, 23,oo, Aase, øvre og nedre, tils. 28,es, samt Salte (á SaZtne), store, midtre og ytre, tils. 52,m, de betydeligste gaarde. Blandt næringsveiene indtager agei-bruget et fren1skredent standpunkt, og allerede fra gammel tid er herredet bleven regnet