Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


0gne herred. 21 9 træder fast berg ikke i dagen, og terrainet bestaar af løse afleiringer med store, dyrkbare vidder af sandjord og lersand. Kysten er her paa en vid strækning langs Ognebugtens nordlige strand dækket af flyvesand (Kvalbein- og Brusanden), som i de senere aar har truet de nærmeste gaarde med ødelæggelse, men nu fordetmeste er dæmpet ved beplantning. Ogsaa paa bugtens sydlige side, ved 0gneelvens udløb, kiler et lidet flyvesandsfelt sig ind mellem bergknauserne, og de indenforliggende gaarde Ogne og Lintjørn har udstrakte sandjord- sletter med betydelige leier af en skjælsand, der skal holde 5O–6O % kulsur kalk, og hvoraf store mængder forsendes med jernbanen nordover Jæderen for at benyttes som jordforbedringsmiddel. FOl’øVl’lgt er de dyrkbare arealer i denne del af hei-redet temmelig indskræn- kede og jordbunden hovedsagelig grns- eller myrjord. Den hjemmehørende folkemængde var i 180l: 485; l825: 661; 1845: 825; 1865: 954 og l875: 1111, hvilket overhovedet giver omtrent 10 indb. pr. km9. Befolkningstætheden svarer saa- ledes nogenlunde til den for amtets sydlige fogde1–i gjennemsnitlige. Bebyggelsen holder sig mest langs kysten, særlig i den søndre og nordvestre del; i det indre findes kun spredte heigaarde. Herredets matrikul omfatter ialt 25 numere (gaarde) med en samlet skyld af mk. 252,4o (urevid. dlr. 154. 4. 19). Eiendommene er i den sidste menneskea1der blevne sterkt udstykkede, og der findes et forholdsvis stort antal smaabrug. Deni 1852–80 gjennemsnitlige salgspris pr. Skylddaler er for tinglaget beregnet til kr. 2483 (jfr. s. 214). Af jordfæ1lesskab findes nu lidet eller intet tilbage. Herredets største gaarde (med over 10 mk. skyld) er Vatnemo, I8,41, 0gne, 33,o6., en af fogderiets betydeligere gaarde, om hvis eiere der er meddelt nærmere oplysning nedenfor, Lintjørn, II,84ɔ Bø, 11,–1o, Fuglestad, 19,ss, Stokkeland,12,e2, Sandve, 1O,19, Fristad, 19,s9, Kvasseim. 19,ss, og Kvalbein (udtales Kvell- bei), 13,ss. De fem sidstnævnte ligger i herredets vestligste del paa Jæderens flade land. Paa gaarden 0gnes g1111x1c1 ligger det lille strandsted Sire- vaag ved den ovenfor nævnte bugt af samme navn. Her boede i 1875 118 mennesker i 16 huse. l Hovednæringsveien er jordbrug, som i den nordvestlige flad- bygd drives med flid og dygtighed. Kornavlen er her temmelig betydelig, ligesom der ogsaa findes ganske store vidder af kunstig eng, som holdes i kraftig stand ved jevnlig gjødsling med den af havet i mængde opskyllede tang. I de øvrige dele af hei-redet ligger jordbruget mere tilbage, og idethele kan distriktet neppe mere end omtrent brødføde sig af egen avl. Fædriften er- i fremgang, og enkelte gaardbrugere har endog særdeles velstelte besætninger, men ialmindelighed lader kreaturskjøtselen adskilligt tilbage at ønske, og fodringen er tildels meget knap. De vigtigste salgsgjenstande er levende kvæg, faar og storfæ, til slagt. Forsaavidt angaar udsæd og kreaturhold henvises til side 42 og 46. Havnegange11e er, naar man undtager endel gaarde i herredets øvre del, meget indskrænkede,