Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


96 W i XL Stavanger amt- og Hiterø i Ø og S; de sidstnævnte tre herreder tilhører Lister og Mandals amt. Det udgjør hovedsognet i Lund prestegjæld, som tillige omfatter Heskestad anneks og l1erred, med hvilket det danner et tinglag under Dalenes sorenskriveri, medens det er eget lensmands- distrikt Herredet danner i det store taget et fjeldplateau, som fraN til S er gjennemskaaret af Rusdalen og dens sydlige fortsættelse, og som sænker sig langsomt mod S, samtidig med at det her bliver mere spaltet af smaadale og revner, der i retningen Ø–V skjærer Sig ind fra hoveddalføret. Paa østsiden af Rusda1en forløber disse smaadale snart i fje1dmassen, hvorimod paa vestsiden den trange, af høie og bratte fje1dsider indesluttede Drangsdal fra Hovsvandet fører helt over til Heskestads hoveddalføre. Af fjeldtoppe, der hæver sig over plateauet, merkes Rolleknuden (684 m.) i grænsen mod Bal(ke herred, Findalsrinden (712 m.), Søndre Steinsvashei (690 m.), Guldborgknuden ovenfor gaarden Gursli paa vestsiden af Lundevandet, Høgeknud i grænsen mellem Lund og Heskestad samt endelig Grønhaug paa grænsen mellem de samme heri-eder og Sogndal. – Det betydeligste vasdrag er Rusdalselven, som kom- mer fra g-rænsen af Siredalen og løber i sydlig retning gjennem det dalføre, hvorefter elven har navn. Dette er i sin øverste del tem- melig trang-t, men udvider sig længere nede, og elven danner her tvende ikke ubetydelige vande, Rusdalsvandet (1,2o kmY) og Hovsv andet (4,e6 km2, 58 m. o. h.), hvorefter den under navn af Moi- eller Lund selven ved Lund kirke falder i det til Sireaaens vasdrag hørende, 35 m. over havet liggende Lundevand (længde 21 km., fladeindhold 23,82 kmY). Til dette betydelige, af bratte fjelde omgivne vand, som efter næsten hele sin længde danner græn- sen mod det østlige naboamt, og af hvis areal 13,s-I km9 falder inden Lund, har ogsaa herredets øvrige smaaelve afløb, og det hele herred bliver saaledes at regne til Sireaaens nedslagsdistrikt. Blandt andre vande kan nævnes Vigelandsvandet, som ligger i heien østenfor Rusdalsvandet og skal være temmelig stort, bugtet og fuldt af øer. Det hele af ferskvand dækkede areal udgjør 24,ss km2. – Den raa- dende bergart er grundfjeld, som langs herredets sydvestlige grænse støder op til Sogndals gabbro. Dets nordøstlige hjørne streifes af Kristiansands stifts store granitfelt. Selve fjeldplateauet er skovbart, men i dalsiderne og ved vandene findes adskillig løvskov og tildels ogsaa lidt furuskov. Den dyrkbare mark er hovedsagelig samlet i den nedre del af Rusdalselvens dalføre, navnlig i det saakaldte Hov S– herred eller den aabne og flade dalbund mellem Rusdalsvandet og Hovsvandet, samt i Kirkebygden (melle1n sidstnævnte vand og ’) Navnet har i senere tid. fra forrige aarhundrede. urigtig været skrevet Lunde- I middelalderen skreves Lundar sökn. og i bygdens udtale lyder det endnu Lund. B