Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

194 XL Stavanger amt. 0vendal til Egersund, hvilken for tiden er under oparbeidelse til hovedvei. Skydsstationer findes paa Indre Evje og Hauge. Derimod er postaabneriet i Sogndalstranden, ligesom herredets lodsstation og eneste dampskibsanløbssted er i Rægefjord. Sogndal kirke, der ligger under 58 C 20‘ 39 “ n. hr. og –l O 25 ‘ 32 “ v. f. Kristiania, er en korsbygning af tømmer, opført i 1803 paa gaarden Bøs grund, omtrent 1 km. fra prestegaarden. Alter- tav1e og prædikestol, begge med rige udskjæringer, den sidste bærende aarstallet 1669, er ligesom døbefonten og et maleri i sakristiet lev- ninger fra den gamle kirke. Kirken, der tidligere var privat eien- dom, men i 1842 blev indkjøbt af menigheden, eier jordegods i Sogndal og Helleland tinglage til en samlet skyld af mk. 6,o4 samt en urø1–lig kapital af kr. 362O; dens faste aarlige indtægter er: tiende kr. 345,s4. landskyld kr. 11O,99, husmandspenge kr. 45,es, stoleleie kr. 12l,2–:, leie af gravsteder kr. I0,81, tilsammen kr. 634,s4. For det afsides liggende, dels til Sogndal, dels til Hiterø Sogn af Flekkefjord prestegjæld hørende distrikt Aaen Sire, hvis beboere har en haard søvei til hovedkirken, er i 1887 opført et eget kapel paa gaarden Laug. – I henseende til skolevæsen er herredet delt i 22 kredse med l0 lærere. Skolehuse findes paa Frøiland, Ymmer- stein, Bakke og Barstad. 1 kreds har omgangsskole. Blandt offentlige indretninger kan fremdeles nævnes en kreatur- forsikringsforening, der traadte i virksomhed i 1873 og ved udgangen af 1885 havde forsikret for kr. 40,500. Her findes end- videre en sparebank, der erholdt approbation i 1862. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 14,888, hvoraf kr. 6012 til fattigvæsenet og kr. 5214 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat and1–og til kr. 12,405. Sæ1–skilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 13,l58, hvoraf kr. 9386 paa indtægt efter forholdet kr. 13,s2 pr. 1OO kr. skatbar næring. Kommunens gjæld var s. a. kr. 8848, medens skatteydernes samlede formue blev ans1aaet til kr. 833,000. Antallet af fattige har i den senere tid været i sterk stigning; der under- støttedes i l876 og 1877 kun 60 a 70 hovedpersoner, i 1883 og 1884 derimod l1O a l20; middeltallet for de ni aar 1876–84 er 91, hvilket svarer til 31 pro mille af folketalleti 1875. Der findes et legat, stiftet 1879 af kjøbmand i Stavanger Sivert Gundersen, stort oprindelig kr. 4000, ved udgangen af 1886 kr. 4988; de halve renter uddeles hver jul til trængende husarme. Hei-redsstyrelsen bestaar af 5 formænd og 15 repræsen- tanter. En ny kommunebygning, som tillige skal afgive tinglokale m. v., er nylig kommen istand paa Hauge. Antallet af stem111 e- be1–ettigede var i det hele prestegjæld (ladestedet altsaa derunder indbefattet) i 1882 l8l 0gi 1885 254. Ældre inddeling. Til Sogndal prestegjæld hørte tidligere Hiterø Sogn under Lister og Mandals amt som anneks, indtil det blev skilt der- fra ved res. 31 jan. 1820 for sammen med Nes sogn, der samtidig fraskiltes Lund, at danne det nyoprettede Flekkefjord prestegjæld. I judiciel hen-