Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


186 XL Stavanger amt. verk og Bømmeløen, medregnes, kommer der og gaar gjennemsnitlig 6 a T dampbaade daglig aaret rundt. Byens h a n d el s fl a a d e udgjorde ved udgangen af efter- nævnte aar: Antal far-tøier. Drægtighed. Bemanding. 18o0 109 1,l84 k.–læster 374 186–5 l88 2.,547 –- 672 187() 233 4,33O – 912 1875 . . 292 9,132 – l,322 l880 246 2l,704 reg“.–t0n l,276 l885 26l:35,054 – l,423 1886 252 24,897 – l-,374 Af det for I88Ö opførte antal var 128 fartøier over 5O ton med en samlet drægtighed af 21,631 ton. Samme aar havde stedet 3 dan1pskibe paa tilsammen 384 ton. Ogsaa byens handelsflaade har antaget karakter efter fiskerierne og sildetilvirkningen, og de fleste fartøier er smaa og ligesaa vel skikkede for vinter-trafiken med den ferske sild og fedsildfisket om sommeren som for udskibningen af den saltede Vare. Dog er forholdet i saa henseende nu helt for- skjelligt fra, hvad det var for 20–30 aar tilbage. Saalænge vaar- sildfisket dreves i byens nærmeste omgivelser, nøiede man sig med en talrig mængde smaajægter, Skøiter og slupper, men eftersom hoved- vegten maatte lægges paa sommersildflskerierne og de langvarige ekspeditioner til Nor-dland, Finmarken og Island, byggedes jægterne større, og man begyndte tillige at anvende galeaser, hvilke i forhold til drægtigheden kræver mindre mandskab. I den egentlige fragtfart er derimod Haugesunds deltage1se først bleven af nogen udstrækning, efterat den bedste fragtperiode allerede var tilbagelagt. Haandverket er temmelig sterkt repræsenteret, hvilket for- hold ligeledes paa det nøieste hænger sammen med byens udviklings- l1istorie. Som ovenfor anført, fandtes der ved udgangen af 1885 ialt 182 l118St8l’e og 261 svende, .d1–enge –og arbeidere, tilsammen 443 personer, hvoraf 115 bødkere, 5Ö tømmermænd, 54 skomagere, 40 bagere, 40 snedkere, 1,7 mur-ere, 16 malere, 16 smede„ 16 skræddere og 14 seilmagere. Navnlig fremkaldte sildebedriften en talrig skare af bødkere, hvis aar-lige tilvi1:kning i aarene før vaarsildfiskets slut- ning beregnedes til omkring 400,000 ton1tønder og endnu i 111idten af syttiaarene ansloges til ca. 22O.,OO0 tønder. Tøndefabrikationen til- fredsstillede nemlig ikke blot byens og omegnens behov, men der gik betydelige lever-ancer nordover kysten ligeindtil Nordland og Senjen. I de senere aar har fiskeriernes tilbagegang- meget følelig rammet denne hidtil saa blomstrende bedrift. Blandt de øvrige haandverk var bagervirksomheden som følge af det store brødforbrug under vaar-sildfisketiden allerede i byens første periode betydelig, og flere af dens handelsmænd konkurrerede heri med de egentlige bagere. Ogsaa i den følgende tid har fiskeekspeditionerne og skibsfarten