Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/191

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

184 B XL Stavanger amt. bidrog imidlertid nu som ved tidligere leiligheder til under de van- skelige forhold at holde byens næringsdrivende oppe. Ved siden heraf har Haugesund en ikke ubetyde1ig handel med det tilstødende landdist-rikt. Stedets nærmeste opland bestaar af Skaare, Torvestad, Avaldsnes, Tysvær og Skjold- herreder, samt Sveen, Valestrand og Ølen sogne i Søndre Bergenhus, et distrikt, hvis folkemængde i henseende til samhandelen med byen kan anslaaes til omkring 20,000 mennesker, og som tidligere havde en lang og ubekvem handelsvei til Stavanger eller Bergen, men ved anlægget af Haugesund erholdt sin særskilte, fortrinlig beliggende omsætnings- plads. Byen staar ogsaa i adskillig forbindelse med de fleste distrik- ter i Søndhordland og Hardanger, saa at det hele opland formentlig omfatter 3O a 40,000 indbyggere, et tal, som derhos de forbedrede kommunikationsmidler og navnlig den tiltagende dampskibstraiik bidrager til stadig at forøge. – Byens import fra udlandet er ikkedesto1nindre af forholdsvis mindre betydni11g, da dens kjøbmænd for en –væsentlig del henter sin forsyning med de sedvanlige butikvarer fra de større inden1andske importstæder Kristiania, Bergen og Stavanger. De vigtigste varer, der i de sidste 3 aar har været gjenstand for direkte indførsel, er følgende: 1884. l885. l886. Manufakturvarer . . kr. 1]7,9O0 7 I,] 0O 5 7,900 Salt .... . bl. 6O,296 52,595 37’,O0l SteI1kH1 . . . . bl. “138,l9O l-O3,444 123,094 Tøndebaand .... stkr. 325,000 196,000 252„0OO Skind og Huder . . kg. 11,490 6,400 IOf,530 Indførselen af stenkul er i den senere tid sterkt tiltaget 1868–72 var den i gjennemsnit kun 15,291 tdr.. i 1873– 32,939 tdr. og I878–79 48,452 hl. Haugesunds egen kornindførsel har aldrig været betydelig. Derimod har, navnlig tidligere, ogsaa her eksporten af sild i stor udstrækning været kombineret med ind- kjøb af rug til afsætning paa Østlandet og i Bergen; i midten af sekstiaarene blev denne rugimport for stedets regning endog anslaaet til ca. 40,000 tdr. aarlig. Den samlede værdi af byens indførsel ogudførsel og beløbet af de ved toldstedet opkrævede toldintrader har siden l866 udgjort: “ “ Indførsel. Udførsel. Tilsammen. Toldintrader ’ Kr. Kr. Kr. Kr. 1866–70 gjennemsn. 522,800 l,594,700 2,117,5O0 48,018 I87l-–75 – 422,6O0 1,594,600 2,017,2OO 28,l53 l876–80 – 489,000 2,412,000 2,901,000 45,534 1881–-85 – “ 549,1OO 3,055,600 3,604,700 75,236 1886 . .... 365,20O I,653,60O 2,018,800 47,144 Medens Haugesund i henseende til importværdi staar temmehg langt nede i rækken blandt landets byer (i 1885 no. 21, i 1886 no