Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l2 XL Stavanger amt. ogsaa dybest ind, og fra dens bund er der over det lave, vel bebyg- gede Haraldseid kun en afstand af 3–4 km. til Bemmelf-jordens syd- lige gren Aalfjorden. Halvøen mellem Skjoldefjorden og Vindefjorden har megen 1ighed med de østligere trakter og er et temmelig høit, fra sidstnævnte fjord brat opstigende land, som ved den mod SV ligetil henimod Skjoldefjorden indtrængende Yrkefjord er delt i to adskilte fjeldpartier; i det nordlige af disse stiger Døldarheia vestenfor Sandeid til ca. 75O m. o. h., og i det sydlige naar La1nme- nuten i gi-ænsen mellem Skjold og Nerstrand omtrent til den samme høide. Ogsaa vestenfor Skjoldefjo1–den og Haraldseidet hæver der sig henimod grænsen af Søndre Bergenhus amt et ikke ubetydeligt fje1dparti, som i Hodnefjeld og Hvalhesten stiger til henholdsvis 615 og 625 m. o. h. Ellers er strækningen vest for Skjoldefjorden et af en mængde myrer og ferskvande oversaaet 1andskab, som falder langsomt af mod V og S. Mellem de lave knauser findes adskilligt af dyrkbar mark, men høiderne er næsten overalt golde., udmarken for en stor del lyngdækket og brændtorven en af de største herlig- heder, som denne egn har at opvise. Lange Karmsundet og Førdes- fjorden har Ryfylke fogderi sine jævneste strøg. HI. Det næste store afsnit af amtets fastland, DaIenes IIelc.. er mod Nf sammenhængende med Ryfylkes høiland, fra hvil- ket det adskilles ved Høgsfjorden„ Di1–dalen og Østebødalen; mod S gaar det ud til havet, medens det mod V begrænses af Jæderens sletter omtrent efter en linje, der fra Gandefjordens bund trækkes først i sydsydvestlig, derpaa i sydsydøstlig retning til Ognebugten. Dette landskab, som omfatter den østlige del af Hetland (Riske- kverven), Høiland, Time og Ogne samt hele Høle, Gjesdal, Bjerk- reim, Helleland, Egersund, Heskestad, Lund og Sogndal, kan i det store taget betragtes som en med nøgne fjeldknauser, myrstrækninger og smaadale opfyldt bjergfiade, som er temmelig lav baade ved søkanten og mod Jæderen, men som efterhaanden skraaner opad mod fogderiets nordøstre l1jørne, hvor en række toppe, som Vaadlands- nuden, Venjekula, Svartevasknatten, Rambjørknuden og Store Ski- kula, samtlige i Bjerkreim eller paa dette herreds gi-ænse mod nabo- herrederne, naar op til 800 å1ooo m. o. h. Af andre fjeldl1øider i denne del af amtet kan nævnes Bynuden (66.5 m.) i Høle, Dals- nuden (323 m.) i Hetland paa østsiden af Gandefjorden, Aaslands- nuden (309 m.) i Time og Synesvarden (338 m.) i skiftet mellem Time. Haa og Ogne, begge paa grænsen mod Jæderen, fremdeles Ogndalsnibben C458 m.) i den sydvestlige del af Bjerkreim og ende- lig Rolleknuden (684 m.) i amtsgræusen mellem Lund og Bakke. Det er saaledes kun paa de a1lerhøieste toppe, at sneen i kolde som- mere paa enkelte steder kan blive liggende over i klipperevnerne, hvorimod selve fjeldfladen ikke’blot forstørstedelen ligger under træ- grænsen, men endog under korngrænsen. Ikkedestomindre er fjeldene maaske endnu mere nøgne og golde end i det indre Ryfylke, og selv i lavere egne har landskabet ofte en saa paafaldende øde