Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/185

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

178 XL Stavanger amt. efterat en ældre forening, der oprettedes i midten af sekstiaarene, saavelsom en af denne fremkaldt forsikringsindretning for søfolks tei, forlængst atter var gaaede ind. Den nye forening tæller for tiden omkring 100 medlem1ner, hvoraf nogle udenfor standen. Børsforeningen, en af byens ældste foreninger, oprindelig stiftet med merkantile interesser for øie, nu væsentlig en læseforening. MÌedlemsanta1 ca. 40. Aarlig kontingent kr. 10,oo. Understøttelses-foreningen af l7 mai l864 har til formaal at hjælpe syge og trængende medlemmer og opkræver af disse en n1aanedlig kontingent af:30 øre samt desuden 25 ere for hvert døds- fald inden foreningen. Sygeunderstøttelsen udbetales ugentlig med 5 kr. for hvert medlem og 2IZ2 kr. for hans hustru for indtil ti uger, 2 gange aarlig; ved dødsfald ei-holdes et begravelsesbidrag af kr. 32. Ved udgangen af l885 havde foreningen 146, nu ca. 160 medlemmer. Dens indtægter var i l885 kr. 745, dens udgifter kr. 782 og dens formue ved aarets udgang kr. 2774. I de sidste to aar har kommunebestyrelsen bevilget forening-en et aarligt tilskud paa kr. 250 af bykassen. Totalafholdsforeningen, der stiftedes “den I4 november 1877, har vundet sterk tilslutning og tæller for tiden I2OO med- lemmer. Den virker ved foredrags-, samtale- og diskussions1“nøder og har siden november 1882 sin egen bygning. hvori der findes en større sal med galle1–i samt 4 mindre værelser. Huset har med grund og inventarium kostet kr. 15,000, hvoraf endnu skyldes kr. 6400. Udgifterne bestrides ved medlemmernes kontingent samt en aarlig basar. Foreningen, der har en sangforening og et bibliothek, ansees at have en væsentlig andel-i, at drikfældigheden i merkbar grad er aftaget. Den 5 decbr. I877 stiftedes en børneforeuing, der tæller 5OO 1nedlemmer. Derimod findes der for tiden ingen goodtemplarloge i byen. Fremdeles kan nævnes en ynglingeforening, der stiftedes i -marts 188O og for tiden befinder sig i opkomst (l1O medlem1ner, bibliothek paa 370 bind), Haug-esunds træplantningsselskab. oprettet 1882, en fiskeriforening. 1ilial af hovedselskabet i Ber- gen, samt en diskussionsforening med ca. 5O medlemmer af alle samfundsklasser. En kunstforening, der i nogen tid havde været i virksomhed, indstilledes fra marts 1885. Skibsassuranceforeninger: 1) Haugesunds gjensidige skibsassuranceforening, oprettet l871, havdei 188l en lebende risiko paa kr. 1,515,788 og en præmieindtægt af kr. 62,439. Ved ud- gangen af ]885 var imidlertid disse tal gaaede ned til henholdsvis kr. 1,300,795 og kr. 38,184. – 2) Karmsunds skibsassuranceforening, ligeledes gjeusidig og uden grundfond, stiftet ]877, havde ved ud- gangen af l88l en forsikringssum paa kr. 240.000 og en præmie- indtægt paa kr. 3600, ved udgangen af 1884 henholdsvis kr. 218,80O og kr. 3259. Denne forening er dog nu opløst, væsentlig som følge af de store tah, der overgik den ved ulykken i Øifjord paa Island i 1884.