Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/183

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


176 XL Stavanger amt. g aarlig, er tilskudt af kommunen, i nogle aar med et større bidrag af byens sparebank. Almueskolen, der i 1856 begyndte med 2 lærere og 4 klas- ser, har for tiden 6 lærere og 6 lærerinder samt omkring 800 ele- ver, fordelte paa 23 klasser i S opadstigende trin. Samtlige klasser har 3 timers undervisning daglig. Der haves 2 Skolebygningen-, hvoraf den ene er bygget ca. l860, kostede omtrent kr. 27,000 og har 8 læseværelser, kontor samt fami1iebolig i kjelderetagen for pedellen; den anden indkjøbtes i femaaret 1865–7 O til lokale for borgerskolen og bolig for bestyreren; her benytter almueskolen nu 4 værelser til de to nederste trin. Udgifterne ved almueskolen har i ]884 udgjort kr. 9097, i1885 kr. 9729 og i ]886 kr. 1O,429. Med almueskolen er der forenet en haandgjerni11gsskole. som holdes for II pigeklasser udenfor den almindelige skoletid 2 dage om uge-n med

2 timer hver gang En lignende for gutter søgtes holdt i gang i

aarene l871–72, men uagtet den støttedes ved frivillige bidrag maatte den af mangel paa tilstrækkelige midler nedlægges. En søndagsskole oprettedes i l871 og bestaar nu af 8 klasser (4 for hvert kjøn) med omkring 400 elever. Sømandsskolen blev opretteti 1874 (plan approberet ved res. 2 okt. s. a.) og havde i de 5 første skoleaar noget over 60 elever (høieste antal 69) samt 4 a 5 lærere-. Siden er søgningen stadig gaaet tilbage; i de par sidste aar har undervisningen været besørget af 2 lærere, og i ]886–87 var elevernes antal gaaet ned til 17. Stat og kommune har i de senere aar bidraget kr. 6OO hver aarlig; for det nu løbende skoleaar er tilskuddet forhøiet til kr. 700. Børnehjemmet. Efterat en kvindeforening i aarene 1878 -8l efterhaanden havde indsamlet kr. 290O til oprettelse af et børnehjem, og en subskription havde indbragt noget over kr. 6000, kjøbtes for kr. 10,000 en beleilig eiendom i Skaare herred, lige udenfor bygrænsen., hvor hjemmet aabnedes den 16 marts 1882 med en forstanderinde og 12 børn. I 1883 ansattes en særskilt lærer- inde, og senere er hjemmet vokset, saa at det nu har 38 børn, væsentlig piger, med god skole og lykkelige forholde, hvorfor det nyder en ubetinget tillid. Hjemmet underholdes hovedsagelig ved frivillige gaver, som hidindtil har været tilstrækkelige skjønt de trange tider samt et tab ved en sparebanks fallit har gjort økono- mien vanskelig. Hjemmets budget androg i 1886 til kr. 4548. Paa dets eiendom hviler endnu en gjæld af kr. 3700. Vandverket er anlagt 1877. Indtaget befinder sig i øst for byen ved Eivindsvandet„ der er opdæmmet ved en paa fjeld opført cementmur. og som har stadigt tilløb. Vandtilgangen ansees derfor rigelig selv i den tørreste aarstid;“ men byen besidder for tiden kun eneraadighed over en del af vandmassen. Vandet renses ved at gaa først gjennem en paa indtagskummens fremside anbragt fyldning af sten og grus og derpaa gjennem en sil af sinkplader. Hovedlednin- genS længde er 248O meter. længden af samtlige rørledninger 4065