Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/182

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Haugesund. Nå I geistlig henseende tilhørte Haugesund fra først af Skaare anneks under Torvestad prestegjæl(l, men havde ifølge res. S august l857 egen kateket, der tillige var bestyrer og førstelærer ved byens almue- og borger-skole. Ved res. 2l juli ]879 (j1r. res. 20 jan. l877) oprettedes imidlertid fra l4 Oktober l879’af kjøbstaden og Skaare landsogn et selvstændigt sognekald under navn af Haugesund prestegjæld, hvorhos det samtidig blev bestemt, at kateketembedet. indtil videre skulde lades ubesat. Prestegjældets nuværende kirke ligger i Skaare herred, men bykommunen har indkjøbt tomt til egen kirkebygning. Med hensyn til verdslig administration har staden ifølge res. l6 august l866 egen byfoged., der tillige fungerer som magistrat og politimester. Ved toldstedet, som ligger under Bergens toldinspek- torat, og hvis distrikt strækker sig fra nordgrænsen af Skudenes og Tysvær herreder i S til grænsen mod Søndre Bergenhus amt i N, er ansat en overtoldbetjent (og forrettende toldkasserer), en under- toldbetjent og 4 rorskarle. Desuden er byen station for lodsolder- manden i Haugesund oldermandskab, der har 6 understationer (jfr. side 6) og ialt 20 lodse (1885). Lodsolde1–manden er tillige offentlig havnefoged. Distriktslægen i Haugesunds distrikt har bolig lige ved byen, som derhos har 2de privat praktiserende læger, af hvilke den ene er ansat som fattig-læge. Apothek med personligt privilegiun1 oprettedes ved res. 27 december l856. Sundbedsforskrifter er appro- berede ved res. 2 januar l864 og 3 juni 1882. Kommunebestyrelsen tæller 7 formænd og 2] repræsentanter Til stortinget vælger kjøb- staden i foreni11g med Stavanger 2 repræsentanter Blandt byens offentlige bygninger og indretninger kan nævnes: Den kommunale middelskole, hvis oprindelse er en ved almueskolen oprettet høiere klasse, der efterhaanden udvidedes og i 1868 gik over til »Haugesunds borgerskole«. I l880 blev denne omdannet til en middelskole, som ved res. I mai s. a. fik ret til at afholde afgangseksamen. Skolen havde oprindelig kun 4 middelklasser og 2 forberedelsesklasser. men har efterhaanden udvidet sin plan og er siden l januar l887 fællesskole for gutter og piger med 6 etaarige middelklasser (for –pigeafdelingen 7) med saavel engelsk- som latinlinje, samt 3 etaarige forberedelsesklasser. Lærerpersonalet bestaar af en bestyrer og 5 lærere, desuden en inspektrice for pigeafdelingen og 3 lærerinder i forberedelsesskolen. I gymnastik underviser en lærer og en lærerinde. Elevantallet er for tiden ca. 140, hvoraf l00 i middelskolen. Siden 188l har skolen sit eget lokale, som uden tomt og indredning kostede kr. 36,000, hvoraf kr. 12,000 tilskjødes af sparebanken; det er en anselig bygning med en stor legeplads for børnene. Dens udgifter har i l884–86 gjennemsnitlig andraget til kr. l5,600, hvoraf omtrent kr. 6200 er dækket ved skolepenge og kr. 3200 ved statsbidrag, medens resten, i gjennemsnit ca. kr. 62OO