Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/180

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Kopervik. 1 7 3 SærskiIt havnekasse findes ikke. Antallet af fattige er ikke ‘stort. I de 9 aar fra og med 1876 til og med 1884 varierede antallet af understøttede hoved- personer mellem 24 og 36 med et gjennemsnitsantal af 27, hvilket svarer til 33 pro mille af folkemængden ved udgangen af 1875. l . – l Kopervik omtales allerede af amtmand deFine i 1745 som et strand- sted, hvor der boede 12 familier, og hvor 2 fartøier var hjemmehørende. Imidlertid var det først efter vaarsildfiskets tilbagevenden i begyndelsen af indeværende aarhundrede at stedet efterhaanden fik lidt større betyd- ning; men det gik nu raskt fremad og talte il825 132, i 1835 mellem 200 og 3O0 og i 1846 henimod 600 indbyggere Beboeme bestod hovedsagelig af søfarende. haandverkere og daglønnere, men her fandtes (ifølge Kra.ft) dog allerede i 1842 9 landhandlere og 2 høkere. ligesom her var et stort antal si1desalterier og af fartøier 5 slupper, 9jægter og3skøiter hjemmehørende Stedet havde dengang adskillig større rørelse end baade Skudeneshavn og Haugesund og var derfor ogsaa sterkt paa tale til et byanlæg. Alle- rede for stortinget i 1839 blev der saaledes fremsat kongelig proposition om at meddele Kopervik rettigheder som ladested. Stortingets beslutning gik imidlertid ud paa at gjøre stedet til kjøbstad, et skridt, som regjerin- gen ikke fandt tilstrækkelig forberedt og derfor negtede kongelig sanktion, og da en kort efter nedsat kommission enstemmig udtalte sig for at fore- trække Haugesund til byanlæg fremfor Kopervik C), var Spørgsmaalet for sidstnævnte steds vedkommende afgjort for en lang række af aar. I de følgende decennier blev Stedet overfløiet af sine tvende ovennævnte riva- ler, idet det i 1855 alene var naaet til 628 og i 1865, somff oven nævnt-. til 737 indbyggere Af disse tre strandsteder blev Kopervik derfor detx som sidst optoges i byernes række (lov 3 marts 1866). Haugesund Kjøbstaden Haugesund**) er beliggende i Skaare l1erred ligeoverfor Karmøens nordligste pynt, ved et indenfor det egentlige Karmsund løbende sunddrag, som under navn af Smedsundet (eller Haugesundet) dannes af nogle mindre øer og holmer, hvoraf Risøen i syd, Hasseløen og Svinholmen i nord samt Garpeskjærene i vest udgjør bestanddele af kjøbstadsterritoriet. Paa fastlandet“ er bygrun- dene udlagte paa gaardene Hauges, Sørl1augs, GrønhaugS og Lille- sunde eie. I dampskibsruterne er afstanden fra Kristiansand 39 mile, fra Stavanger 8 mile, fra Kopervik 2 mile og fra Bergen 17 mile. Efter den nye vei over Ka1–moen er afstanden til Kopervik 17 km. og til Skudeneshavn 40 km. Indløbet fra havet er ganske kort; selve Karmsundet er ved Haugesund omtrent 1 km. bredt. - “=“,1 Jfr. Betænkning og Indstjlling fra den ved høieste Resolution af 13 December 1839 naadi t nedsatte Commission angaaende 0prettelse af et lIandolssted i Kobbervig eller 6sme Christiania 184l Zn. . ä’0) Stedets sedvanlige navn blandt omegnens beboere var tidligere K(1r:11md, ligesom den nordligste del af Kan-moen endnu Jevnlig benævnes 1–Karten-.