Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kopervik. 1 6 9 brev af 2O novbr. 1797, konfirmeret 19 januar l798, dertil skjæn- kede 4000 rd. Med skolen, hvis officielle navn derfor er »Hans Holst’s og Anna Eegs skole“, blev i henhold til giverindens derom udtalte ønske ved res. 22 januar I838 forenet en saakaldt lærerskole til uddannelse af almueskolelærere, hvilken væsentlig underholdtes af det offentlige (aarligt tilskud i den sidste tid kr. 2690) og bestod ligeindtil 31 marts I883, da den blev nedlagt som den sidste skole af sit slags i landet. Fra 1841 til 1883 var der dimitteret omtrent 350 lærere –- Nu er skolen en kombineret høiere og lavere almue- skole, hvis distrikt foruden ladestedet ogsaa omfatter de nærliggende gaarde Stangeland, Austreim og Asaldal, og som har 4 lavere og I høiere klasse, alle uden skolepenge. Børnenes antal er omkring 180, hvoraf gjennemsnitlig 35 i den høiere klasse. Lærer-personalet bestaar af en bestyrer-, en andenlærer og 2 lærerinder. Skolebygningen indeholder-, foruden klasseværelserne, bolig for bestyreren og er om- givet af en liden jordvei, hvorpaa kan fedes et par kjer. Foruden ovennævnte legat, hvis kapital nu er kr. 9000, hvoraf den aarlige renteindtægt er kr. 384, har skolen et legat af Ingeborg Bjelland„ stort kr. 2360, hvis rente anvendes til en med almueskolen forenet haandgjerningsskole for smaapiger. “ Af andre for aln1enheden bestemte indretninger virker i Koper- vik en sparebank„ hvis plan approberedes i l86O og hvis for- muei I880 beløb sig til kr. 23,592 med en indskudskapital af kr. 166,828. Ved udgangen af ]886 var dens formue steget til kr. 30,95O og indskudskapita1en til kr. 208,04O paa et antal af 695 indskydere. Postaabneri oprettedes ved res. 6 Oktober I842. Antallet af de herfra afsendte breve var i 1860 4224, i 1866 6372, i ]872 S133, í 18Y? ll,200„ î l880 l0,900, i l885 l4,8OO og‘i 1886 l9,000 stkr. Telegrafstation aabnedes som fiskestation den 28 decbr. 1857„ 111en gik fra I januar 186I over til at være permanent. Den Staar i forbindelse med Utsire ved en bilinje over Aakrehavn, hvilken i fisketiden er aaben for telegrafkorrespondance, men ellers benyttes til telefouering. Om korrespondancen se side 77. Ladestedets hjemmehørende folkemængde var den 3l decbr. 1885 852, samme datum i l875 853 og 1865 (altsaa umiddel- bart forinden strandstedets overgang til ladested) 737. Det tilstede- værende folketal var ved aarets udgang i 1885 838 og i I875 817. I det sidstforlebne decennium har saaledes Stedet i henseende til antallet af indvaanere staaet Omtrent stille. Efter folketællingsopgaverne fandtes der i l875 2 embedsmamd, 7 bestillingsmænd, 12 skibsredere, 26 handlende med 7 betjente, 27 haandverkere med 15 svende og arbeidere, II skibsførere. 49 semænd og matroser, 9 fiskere og 52 tjenere. Ved udgangen af 1885 var der i ladestedet 2 embedsmæud, 6 bestillingsmænd, I skibsreder, 24 handlende med 7 betjente, 37 haandverkere med I8 arbeidere, 7