Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/175

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

168 XL Stavanger amt- Vangen er ved det opgrundede, for større skibe ufremkommelige Strømsund delt i den ytre egentlige havn og en indenfor liggende stor po1, Eidsbunden kaldet, der nu kun benyttes som vinteroplag for smaaskuder. Da havnen under paagaaende vaarsildfiske er sterkt optaget saavel af baade som fartøier, der i hundredevis søger did, har det været paa tale at opmudre Strømsundet for at gjøre ogsaa nævnte pol tilgjængelig for dybere stikkende skibe. Hertil er der saameget større opfordring, som de høstlige vindforhold ikke sjelden tvinger skarer af fartøier, hjemmehørende paa østlandet„ til her at søge oplagshavn for vinter-en. Den i byens sydlige del indgaaende Stangelandsvaag er ligeledes en rummelig havn, men udsat for nord- østlige vinde. I 1887 har kommunen anlagt en dampskibskai, der nu benyttes af de fleste kystgaaende dampskibe. Paa havnens nord- side har der siden 1863 været et fast rødt fyr med sideralspeil, anbragt i et træhus med lokale for fyrbetjenten. Dette fyr skal imidlertid i en nær fremtid nedlægges og erstattes med en gasolje- lampe, som allCrede er indrettet„ men endnu ikke taget i brug. Ifølge en allerede forinden ladestedets oprettelse given resolution af 21 noVbr. l855 dannede byen tidligere sammen med det nærmest tilstødende 1anddistrikt Kopervik annekssogn under Avaldsnes preste- gjæld. Ifølge res. 26 novbr. 1887 er imidlertid fra kiste januar 1888 Kopervik Sogn (ladestedet og landdistriktet) sammen med Aakre Sogn af Skudenes prestegjæld over-gaaet til et eget »KopervikC preste- gjæ1d, i hvilket Kopervik sogn er hovedsogn. I civil henseende hører byen til Ava1dsnes tinglag under Karmsund og Hesby soren- skriver-i. Derimod udgjør 1adestedet egen kommune, hvis bestyrelse bestaar af 4 fo1–mænd og l2 repræsentanter, og hvis magistrats- forretninger ved den ovennævnte res. 16 august ]866 indtil vide1e er overdraget den for tiden funge1–ende lensmand i Avaldsnes. Di- striktslægen i Kar1nøens distrikt har bolig i byen, hvilken desuden ifølge res. O juni l874 har selvstændigt apothek, medens dette tid- ligere dannede en filial af Haugesunds. Her er en offentlig ansat havnefoged samt toldstation under Haugesnnd toldstedsdistrikt med en undertoldbetjent og en rorskarl. Sundhedsforskrifter og brand- reglement er approberet l1enholdSvis under 2O febr. l869 og 16 juni l858. Af offentlige indretninger kan n1erkes: Kirken, der nu er hovedkirke i Kopervik sogn og tilhører dettes menighed. Den er sognets første kirke, opført i l861 og bygget af træ som langkirke med et for11oldsvis høit taarn og med en ganske liden udvidelse paa midten af skibet for senere mulig omdannelse til korskirke. Kirken har ingen formue; dens tiende af sognets land- distrikt udgjør omkring kr. 6O. Den offentlige skole, stiftet af enken Anna Eeg, som til minde om sin mand Hans Holst, der var født i Kopervik, men døde som »kjøbmand, lodsoldermand og fredsmægler« i Brevik, ved gave-