Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/171

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ɔ 1 64 Xl. Stavanger amt. Nordsøen med en kutter af hollaudsk mønster Udfaldet har hidtil været gunstigt, og det ansees saa megef mere lovende for den frem- tidige udvikling paa stedet, som dette gjennem sin beliggenhed eier særlige betingelser for en saadan bedrifts trivsel. Byens opland er indskrænket til de tre sogne Falnes, Ferkin- stad og Aakre, der tilsammen danner Skudenes berred, og selv for dette lille distrikts vedkommende maa Stedet tildels taale en skarp konkurrance med Kopervik, især efter anlægget af den nye vei over Karmøen, hvorhos landhandlerne ogsaa her i de senere aar mere og mere tilegner sig omsætningen. Handelsrørelsen er derfor ide sidste 20 aar gaaet sterkt tilbage. Medens Værdien af byens import i midten af sekstiaarene blev beregnet til kr. 150 å 200,000. har den i tiaar-et l876–-85 neppe andraget til kr. 40,000, fordelt paa ringe mængder af korn, brændevin, salt. stenkul. tøndebaand, trævarer og kork. Og udførselsværdien, som tidligere i gode aar kunde gaa op til kr. 700 å 800,000, viser for femaaret 1881–Så alene et gjen- nemsnitsbeløb af kr. l65,000. Nedgangen skriver sig her fra den formindskede sildeeksport, som i 1861–65 gjennemsnitlig androg til 38,6OO tdr. og endnu i l869 udgjorde 34,800 tdr., men i gjennem- snit for aarene 1871–75 gik ned til 1I,80O tdr.. i 1876–-80 til 10,70O tdr. og i l88l-85 til 8200 tdr. Denne udskibning, som før 1870 saagodtsom udelukkende bestod af vaarsild. har i de sidste l5 aar væsentlig bestaaet af fedsild. Foruden sild har der fra ladestedet været udført ikke ringe mængder af hummer: men ogsaa denne eksport er aftaget betydelig, nemlig fra gjennemsnitlig 205,000 stkr. i aarene 1861–65 til l37,000 stkr. i I866–70, 63,000 stkr. i 1871–75‘og 50,000 stkr.i l876–80. I det følgende femaar ski- bedes igjen lidt mere, nemlig i middeltal 55,000 stkr.; men dette skyldes alene aaret 1882, da tallet gik op til over 100,000 stkr.; thi i de allersidste aar har der været en saameget sterkere tilbagegang. Endelig maa nævnes, at der fra ladestedet ogsaa udføres lidt fersk fisk. navn- lig makrel og laks, i de sidste aar ogsaa endel fersk sild. Værdien af Skudeneshavns samlede indførsel og udførsel samt beløbet- af de ved toldstedet faldende toldintrader udgjorde i aarene 1866–86: lndførsel. IÎdførsel. Tilsammen. Toldintrader. Kr. Kr. Kr. Kr. l866 gjennemsn. 134,7OO 504,300 639.000 13,354 l87l 6o,4oo 240,5OO 3o6,9oo 6,364 l876 3s,9oo 24l,400 2so,3oo 6,4l4 l88l 39,500 l65,50O 205,000 4,547 l886 95,10O 7O,20O 165,300 1.6l4 Salg og udskjænkning af brændevin er ifølge loven om lade stedets oprettelse ikke tilladt uden kongelig bevilling. og nogen saa- dan er hidtil ikke meddelt. Tidligere fandtes et par udskjænknings- steder for øl og vin, men siden ]886 er afgiften sat saa høit (30O kr.), at ingen har taget bevilling. Heller ikke foregaar der noget smaasalg af disse drikkevarer (jfr. res. 30 Sept. 1882).