Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Skudeneshavn. 163 Postaabneri oprettedes i aaret 1847. Antallet af de herfra afsendte breve vari186O 4b30, i1866 6146, i 1872 7364, i 1877 lO,200, i 1880 10,l0O, i maa 1O,9O0 Og i l886 l1,7O0 s1;k1–. Telegrafstation aabnedes som fiskestation den 28 decbr. 1857, men gik allerede fra 1 april l858 over til at blive permanent. Her er ansat en betjent. Af telegrammer afsendtes i 1885 705 og i 1886 756„ medens der ankom henholdsvis 98O og 1126. Den i ladestedet hjemmehørende folkemængde var ved udgangen af 1885 l202., mod 13l7 i“ 1875 og l209 i l865. Det tilstedeværende folketal vari 1885 1139 ogi 1875 1224. Byen er saaledes i det sidste tiaar gaaet netop ligesaameget tilbage, som den i det nærmest foregaaende decennium var gaaet frem. Dissen- ternes antal udgjorde i 1875 blot 5. Efter folketællingslisterne fandtes der i 1875 paa Stedet 1 em- be(lsmand, 2O bestillingsmænd, 4 skibsredere, 21 handlende med 4 betjente, 44 haandverkere med 2O svende og arbeidere, 15 skibs- førere. 45 styrmænd og matroser, 28 fiskere og 72 tjenere. I 1885 taltes 1 embedsmand, 15 bestillingsmænd, 4 skibsredere, 17 hand- lende med 6 betjente, 34 haandverkere med 28 arbeidere, 28 skibs- førere, 99 styrmænd og matroser, 22 fiskere og 45 tjenere. Paa magistratens fortegnelse over næringsdrivende borgere var i 1875 opført 2l handlende og 32 skippere (hvo1–af 5 bosatte udenfor byen), i 1885 henholdsvis l9 og 54 (hvoraf 2 udenfor byen). Ved sidste formandskabsvalg (nytaar 1887) havde ladestedet 67 Stemmeberettigede borgere. N æringsveie. Stedet har saagodtsom udelukkende sin betyd- ning gjennem vaarsildfisket„ og dettes ophør omkring l87O tilføiede derfor ogsaa byen et knæk, som den ikke hidtil har kunnet forvinde. Her som andetsteds søgte man erstatning i en mere udstrakt del- tagelse i fedsildfiskerierne nerdenfjelds, men denne bedrift medførte betydelige sknfl’elser, og den jevne daglønnerfortjeneste, som under vaarsildfisket saagodtsom aaret rundt tilflød byens arbeiderstok, var iethvertfald borte. Heller ikke Islands-fisket, hvori Stedet fra 1880 af tog del, bragte i længden de forventede fordele. I 188l ud- rustedes til denne bedrift 8 fartøier med 55 mand, som hjembragte 880O tdr. sild, men i de følgende aar har udbyttet stedse været ringe, og udrustningerne er blevne stedse-færre. I l885 afgik saa- ledes kun 4 fartøier, der havde en fangst af 900 tdr. Anskaffelsen i begyndelsen af ottiaarene af en engelsk fiskekvase til bankfiske i Nordsøen strandede i begyndelsen, ligesom det samtidig fra Stavanger udgaaende forsøg med tvende lignende fartøier, paa manglende erfa- ring og arbeidsdygtighed. Først efterat alle tre fartøier er gaaede over til et fælles interessentskab, hvis ledelse sker fra Skudeneshavn., og som har forbundet bankfiskeriet med torskefiske i sommermaanederne under Island, siges udbyttet at være blevet mere tilfredsstillende. I ]885 gjordes der fra Stedet forsøg med drivgarnsfiske efter sild i l1’