Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/169

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


]62 XL Stavanger amt. C repræsentanter Som magistrat fungerer lensmanden i SkudeneS lensmandsdistrikt, jfr. ovennævnte res. 6 febr. 1858. Som toldsted under Bergens toldinspektorat strækker dets distrikt sig fra strand- stedet Nerstrand, hvor Stavanger toldstedsdistrikt enden-, til nordgrænsen af Tysvær og Skudenes prestegjælde, hvor Haugesund toldstedsdistrikt begynder-. Ved toldstedet er ansat en overtoldbetjent og forrettende toldkasserer, 1 under-toldbetjent (ubesat) og 3 rorskarle; desuden er der stationeret et krydsfartøi med en fast krydsbetjent og 3 leiede rorskarle. Fremdeles er her ansat en offentlig havnefoged, som tillige er lodsolde1–mand i Skudenes oldermandskab med:3 stationer (Skude- nes, Ferkinstad og Snortelandsstranden) og ialt l8 lodse. Sundheds- forskrifter er approberede ved res. 10 jan. 1863 og 8 Sept. l879 og brandreglement ved res. 23 juni l860. Af offentlige indretninger har ladestedet en høiere og lavere alm11eskole. Den lavere afdeling (friskolen) omfatter G klasser med for tiden ialt l30 børn (tidligere ligeoptil l80). som nyder ialt ]8 timers ugentlig undervisning„ idet der hveranden dag veksles med 4 formiddags- og 2 eftermiddagstimer. Den høiere skole (betalingsskolen), som er organiseret i 1874, har i de par sidste aar havt omkring 45 elever (tidligere i regelen ca. 60), fordelte paa 3 toaarige klasser; mange gaar dog 3–4–5 aar i den øverste klasse., og af disse har skolen hvert aar nogle oppe til middelskolens afgangs- eksamen i Stavanger eller Haugesund. Under-visningstiden er 3 timer daglig i den nederste og 6 timer i de to øverste klasser. Lærerpersonalet bestaar af en inspektør. 3 lærere og 2 lærerinder„ hvoraf inspektøren Samt 1 lærer og I lærerinde i den høiere skole. Denne har ligeindtil de sidste to aar kunnet bære sine udgifter. dels ved skolepengene (]875–85 gjennemsnitlig kr. 1727 aarlig), dels ved et aarligt statsbidrag paa kr. 1100. Ogsaa friskolen har i nogle aar havt et bidrag af kr. 100 af det til fattige kommuner bestemte fond. Den er kostbar for byen, og –da denne i det sidste ogsaa har maattet tilskyde til –den høiere skole. har der været spørgs- maal om nogen indskrænkning af lærerkræfterne. . Begge afdelinger har lokale i den store og smukke skolebygning, som ligger frit og landligt lidt udenfor ladestedets bebyggede strøg (“men inden dets grænser). Huset, der blev bygget i 1859 og udvidet i 1882. inde- holder ogsaa beboelses1eilighed –for inspektøren. En haandgjerningssko le for smaapiger opretholdes dels ved private gaver og renterne af en liden kapital, dels ved Salg af bør- 11enes arbeider. Den havde i 1886 26 elever. Siden 1864 bestaar en mindre, gjensidig skibsassurancefore- ning, der i 1886 forsikrede ialt 35 farteier med en drægtighed af ca. 4000 tons for et forsikringsbeløb af kr. 24O,520. Stedets sparebank, der approberedes i 1863, havde ved ud- gangen af 1886 under forvaltning en sum af kr. 87,773, hvoraf kr. 12,924 var dens egen formue og kr. 74,849 indskudt af ialt 393 indskydere. Desuden findes der i ladestedet en liden privatbank.