Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l58 XI . Stavanger amt. Den samlede værdi af indførsel og udførsel har siden 1866 udgjort: lndførsel. Udførsel Tilsammen. Kr. Kr. Kr. 1866 gjennemsnitlig 27,247 87„76I l15,008 l87l – 79,36O 18„320 97„680 1876 – 5],440 26,38O 79,820 l88l – 72,4O0 65,000 l37,400 1886 ..... 7’2,900 e 65,800 l38,700 Brændevinshandel kan ifølge en for byen given speciel lov af 13 decbr. 1862 ikke finde sted uden kongelig bevilling. Udskjænk- ningen af øl, vin m. m. er overdraget et i l879 oprettet samlag, som har 2 bevillinger. Smaasalg af øl m. v. er gjenstand for bevil- ling (res. 24 okt. I882). I Overensstemmelse med importe11s og eksportens natur ankommer de fra udlandet med ladning indtræffende skibe især fra engelsk kulhavn, medens de afgaaende ladninger søger kjøbere i Sverige og tildels østersøhavnene. Imidlertid indskrænker farten til og fra ud- landet sig til omkring et Snes fartøier om aaret, hvilke saagodtsom alle indehar ladning ved ankomsten, medens i regelen mindst halv- parten forlader Stedet uden saadan. Derimod er byens indenrig-ske skibsfart forholdsvis temmelig betydelig. Alene af seilfartøier indtraf der paa havnen i 1885 fra indenrigske steder et antal af 574 dr. 12,777 tons (hvoraf 399 dr. 8359 tons med ladning), medens der afgik 555 fartøier dr. 12,282 tons (hvoraf 358 dr. 7365 tons med ladning). Det er, som det vil sees, for størstedelen smaaskuder paa omkring 20 tons, som hovedsagelig Wfarer paa Stavanger, Bergen og Ryfylkes fjorddistrikter. Mellem Sandnes og Bergen har en 4–5 jagter i de senere aar vedligeholdt en uafbrudt fart, sommer og- vinter, for at hente flydende gjødning til Jæderbygderne fra Bergens pudretfabrik. En i ladestedet hjemmehørende liden dampbaad paa 55 tons underholder daglig forbindelse med Stavanger og udstrækker et par gange om ugen sin fart til Høgsfjorden. De øvrige i Sandnes hjemmehørende fartøier er alle seil- skuder, mestendels smaa og sysselsatte i kystfart. Deres antal var ved udgangen af 1885 5O med en samlet drægtighed af 2381 tons og en besætning af 205 mand, deraf 8 skibe over 5O tons paa til- sammen 1479 tons, resten altsaa paa gjennemsnitlig lidt over 2O tons. I de allersidste par aar er imidlertid flere store skibe ind- kjøbte, og ved udgangen af 1887 opgives stedets l1andelsflaade til 53 fartøier, drægtige tilsammen å282 tons. Af industrielle anlæg fandtes der ved udgangen af 1885 4 teglverker, nemlig Sandues gamle teglverk (I2 arbeidere), anlagt i slutningen af forrige aarhundrede, Altona (2O arb.) fra ca. 185O, Nynes (2O arb.) og Gand (30 arb.), begge anlagte i begyndelsen af syttiaarene. Gand verk har hoffmansk ringovn, og saavel dette som Nynes verk bruger dampmaskine til at arbeide leret med; de øvrige drives paa ældre vis. De forarbeider tilsammen antagelig