Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/163

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

156 XL Stavanger amt. g “ hvilke den nederste er parallel med 5te og 6te almueskoleklasse. I den høiere afdeling undervises efter middelskolens plan saa langt som til og med 5te middelklasse. Der er for tiden omtrent 30O elever (hvoraf 27 i den høiere skole). samt, foruden bestyreren, 3 lærere og 1 lærerinde. Skolen holdes i 2 bygninger, den ene opførti 1866 og indeholdende 3 klasseværelser samt bestyrerbolig, den anden byg- get i 1878 og afgivende 2 skoleværelser tilligemed lokale for kom- munebestyre1sen. Begge bygningers samlede kostende opgives til ca. kr. 13,000. . En arbeidsskole for gutter, oprettet i I886 ved privat sub- skription og tilskud af ølsamlaget, staar under skolekommissionens tilsyn, men har egen bestyrelse. Den har 50 elever i 4 særskilt mødende partier med tilsammen 40O undervisningstimer. Af foreninger eller selskaber kan merkes eni I865 stiftet to talafl1olds forening, der har vundet stor tilslutning og for en ikke ringe del tilskrives æren for den herskende gode ædrueligheds- tilstand; den tæller for tiden 38O voksne medlemmer foruden 246 børn og har sit eget forsamlingslokale, indkjøbt i 1873. Desuden findes en goodtemplarloge, oprettct i marts 1885, med omtrent 70 medlemmer og en børneloge med 50 børn. Et den 19 januar l881 stiftet arbe-idersamfund, der har benyttet lokale sammen med afholdsforeningen, talte i I882 ca. 6O, men i 1887 alene 40 medlemmer. I 1878 oprettedes en ynglingeforening, som dog ikke vilde trives, og dens medlemsantal svandt efterhaanden ind: i 1887 gik den over til en ungdomsforening„ der tæller l00 del- tagere af begge kjøn og synes at omfattes med voksende interesse. En i syttiaarene dannet handelsforening sygnede ogsaa hen, da dens bestemmelser om lige udsalgspriser ikke blev overholdte. Den saakaldte underStøttelsesforening, der stiftedes den 1 mai 1858, er ene syge- og begravelseskasse, bygget paa maanedlige bidrag af 2O øre. Den talte ved udgangen af 1885 62 medlemmer og eiede en liden beholdning paa henimod kr. I00O. En assuranceforeni11g for søfolks tøi blev grundlagt i l874 111ed en aktiekapital af kr. 75O, forsikrede i sidste regnskabs- aar (] marts 1886–28 febr. 1887) et beløb af kr. 1O,750 og havde en indtægt af kr. 566, hvoraf kr. 323 i præmier, resten renter. Dens opsparede beholdning androg ved aarets udgang til kr. 5710. I august 1887 stiftedes en ny gjensidig brandforsikrings- forening for indbo, løsøre og varer, i hvilken der til aarets ud- gang var indmeldt for omkring kr. 50,000. Sandnes sparebank oprettedes i 1876 med et grundfond af kr. 8000, dannet ved indskud paa kr. 100, der indtil videre skulde henstaa uopsigelige. Indskudskapitalen udgjordei 188O kr. 112,656., men var ved udgangen af 1886 steget til kr. 344,215, fordelt paa 918 kontrabøger, hvorhos banken havde en formue paa kr. I6,435. Den hjemmehørende befolkning talte ved udgangen af l885 1648 individet-, mod l507 i 1875 og lO00 i l865. Det til-