Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/162

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. Sandnes. 1 å 5 huses antal var i I875 166. medens det ved udgangen af 1886 op- gives til 20l. Der findes næsten udelukkende smaa træbygninger, men bebyggelsen gjør et godt indtryk, og de fleste huse ser velstelte ud. Den hele takstsum for brandforsikrede bygninger udgjorde ved ud- gangen af ]885 kr. 766,840, medens den’i l880 var kr. 769,620, 1875 kr. 407,84O og í870 kr. 265,640. Gadebelysningen besørges ved nogle faa, for tiden 8, petroleumslygter. Kloakan1æg findes ikke, ligesaalidt som offentligt vandverk; derimod eksisterer flere større private vandledninger med godt vand og ikke saa ubetydeligt tryk. Stedets havn dannes af selve Gandefjordens inderste bugt og er rummelig og god, ligesom farvandet idethele er rent. Af brygger og kai“anlæg findes tilsammen 700 meter, hvoraf dog en del er be- bygget med pakboder. . I geistlig henseende hører ladestedet til Høiland prestegjæld, under hvilket det nu i henhold til res. 23 september l880 udgjør et eget annekssogn. Den i prestegjældet ansatte residerende kapellan har bopæl i byen (jfr. res. 13 okt. 1884). Jurisdiktionelt henligger denne under Høiland tinglag og Jæderen sorenskriveri, men danner egen kommune (jfr. res. 21 februar 1863), hvis magistratsforretninger for tiden er overdragne fogden i Jæderen og Dalene (res. 26 mai 1866), og hvis kommunale bestyrelse bestaar af 4 formænd og 12 repræsentanter Den er sædet for distriktslægen i Sandnes distrikt og har ifølge res. 7 novbr. 1874 sit eget apothek. –Sundhedsforskrifter er approberede ved res. 27 septbr. 1866, og brandvæsenet er ordnet ved regl. 29 januar 1867 og 7 juni 1880. Henliggende under Stav- anger tolddistrikt er ladestedet station for en undertoldbetjent og en rorskarl; ligeledes har havnevæsenet ansat en havnefoged. Post- aabneri blev oprettet fra I juli 1849 og statstelegrafstation fra 1 juli 1872; den sidste blev dog atter nedlagt, da jernbanen i 1878 overtog at besørge korrespondancen. Blandt offentlige bygninger eller indretninge1–merkes: Kirken, en ganske smuk 28 m. lang og 12 til 13 m. bred mur-stensbygning med taarn, opført i 188I–82 (indviet 6 juli 1882) og beliggende i den søndre del af ladestedet. Den har noget over 600 siddepladse, eies af menigheden og har kostet ca. kr. 26,000, tilveieb1–agt ved laan af oplysningsvæsenets fond. Kirkekassen eier en pantob1igation i gaarden Vestly i Ly tinglag paa kr. l950, hvoraf oppebæres 5 % rente. De uvisse indtægter andrager til om- kring kr. 100 aarlig. Foruden kirken har byen 2de bedehuse, af hvilke det nyeste ɔElimc, der indviedes den 30 novbr. 1879, afgiver et rummeligt og smukt forsamlingslokale. Fremdeles har methodisterne bygget sig et eget kapel. Anlæg af egen “begravelsesplads tillodes ved res. 15 septbr. 1882. Sandnes skole er en kombineret høiere og lavere almueskole. Den lavere skole har 6 etaarige, den høiere 2 toaarige klasser-, af