Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

148 XL Stavanger amt. 1886 til en værdi af kr. 154,873, medens dens gjæld andrager til kr. 56,63O, hvoraf kr. 28.]30 skyldes til bykassen. Fattigvæsen. Til belysning af stedets fattigfo1–holde inde- holder den officielle statistik ensartede opgaver for aarene 1866 til l884. I det førstnævnte af disse aar blev der af fattig-kassen ydet unde1–støttelse til ialt ca. 65O saakaldte hovedpersoner d. e.– fattige, som modtog direkte understøttelse, deres hustruer og børn altsaa ikke medregnet. Fra l866 steg nu antallet jevnt., indtil det naaede sit maximum i 1871 med 919, hvorefter der kom en fleraarig periode af nedgang, som varede indtil 1877, da de fattigunderstøttede hoved- personers antal var sunket til 791. I 1878 gik tallet atter op til 829 og steg i 1879 med én gang til 1l10, en tilvekst, der selvføl- gelig for den væsentligste del hidrører fra den ved begyndelsen af dette aar iverksatte byudvidelse og viser, at denne arealforøgelse har været til alt andet end økonomisk fordel for byen. I de følgende aar har antallet af fattige svinget lidt op og ned, med et maximum i l883 af ]269 og med et middeltal for de 6 aar l879–84 af 1]94 l1ovedpersoner. Sammenholder man ovenanførte tal med byens folkemængde, vil man finde, at der af hvert tusinde indbyggere var i l866–75 gjennemsnitlig 43 a 44, i l876–78 39 ogi 1879–84 52 personer, der aarlig fik direkte understøttelse af fattig-kassen. – Fattigvæsenets budget er for 1887 bevilget med følgende beløb: Understøttelse til stadige fattige og til opfostring af udsatte børn kr. 70,000, temporær hjælp. beklædning m. m. kr. 18,000, medikamenter udenfor sygehuset kr. 5500, begravelsesomkostninger kr. 800, løn- ninger kr. 7720, tilskud til den kombinerede indretning kr. 14,000, refusioner til fremmede kommuner kr. 4000, forpleining af sindssyge ifremmede asyler kr. 10,000, tilsammen kr. 130,020. Paa den anden side “er beregnet til indtægt ialt kr. 852O., hvoraf refusiouer og opfostringsbidrag kr. 6200, saaledes at altsaa fattigkassens netto- udgift er anslaaet til kr. ]21,500. Beløbene for de nærmest fore- gaaende tre aar, 1884–-86, afviger kun uvæsent1ig fra ovenanførte tal. I fattigvæsenets tjeneste er, foruden personalet ved den kombi- nerede indretning, ansat 3 bylæger samt en fattigforstander med assistent og bud. Af legate r, der henhører under kommunen, kan foruden de, der er nævnte ovenfor ved forskjellige veldædige indretninger, end- videre merkes følgende: . 1) Peder Klows legat af 1822 for fattige enker af og i Stav- anger, oprindelig kr. lO.504, med oplagte renter indtil 31 decbr. 1886 kr. 38ɔ3.60. ’ 2) John Haugvaldstads af 1’838, ligeledes til fattige enker, op- rindelig kr. 1200, med renter kr. 2482. 3) Toldkasse1–er O. Løvdahls af 1851 til husarme, især træn- gende enker, kr. 8000, nu kr. 8630, og til almennyttige indretninger i byen kr. 67,825, som nu er steget til kr. 85,22O. e’.:1 4) Konsul Jonas Kiellands legat af 1847 til fattige, kr. 8000, beholdning 3l decbr. “1886 kr. 19,198.