Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stavanger. 1 4 V fra den officielle kommunalstatistik hentede opgave er dog lidet skik- ket til at give et sandt billede af kommunens formuesforhold, da den paa den ene side omfatter gjenstande, som kun i uegentlig forstand kan henregnes til formuen, paa den anden side tildels er bygget paa altfor lave værdsttelser. Man hidsætter derfor følgende opgjør over kommunens aktiva, istandbragt i Oktober l885 i anledning af et i Bergens kreditbank optaget laan: Pantobligationer kr. 97,712. kapita- liserede løkkeafgifter kr. 23,l25, Hillevaag kr. 225,000, Bjergsted kr. 45,000, kommnnebygningen kr. 55,600, den tekniske aftenskoles bygning kr. 37,900,“ andre salgbare faste eiendomme samt gasverk- aktier kr. I3O,760, rest af kjøbesummen for Kalhammer og Lade- gaard kr. 8272, indtægter af leie og af vandverket kapitaliseret kr. 50(),O0O, fattig- og arbeidshusets fond kr. 92,063, brandkassens fond kr. 4300, beholdning kr. 70,3I9, tilsammen kr. 1,290.051. Brand- taksten af kommunens offentlige bygninger udgjorde samtidig kr. 73l,94O. Angaaende byens formues- og skatteforho1d i de sidste fire aar hidsættes følgende opgave: Antagen Antagen Skatbar Skat. udlignet paa: formue. indtægt. indtægt. Fast eiend. Formue. Indtægt Tils. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. l884 22,721 5,l9O 2,89l 59,4l3 34,08l 22l,374 314,868 l885 22,044 4.,720 2,496 59,679 33,066 20l,930 294,675 l886 20,774 4,892 2,45O 59„776 31,l61 l96,7l9 287,656 1887 l8.389 4.8l0 2,231 60.093 27,583 222,794 3lO,470 Eiendomsskatten blev i det sidst anførte aar udlignet med kr. 0,so pr. kr. 100 af husenes assurancesum, formuesskatten med kr. 1,so pro mille og indtægtsskatten med kr. 9,s2 pr. kr. l0O skatbar næring. For tid srummet 185O–-83 vil stigningen af byens budget og tilveksten af dens skatteevne belyses ved følgende ta.bel Antagen Udlignet Udlignet Bykassens formue. byskat. fattigskat. gjæld. 1000 kr Kr. Kr. Kr. l85O 7,324 20,069 29,502 2,000 l855 9,748 38,545 32,l37 – l86O 12,000 67.,041 58,162 16,000 1865 16,440 1()5,448 43,912 372,000“ 1870 19,428 141,368 6l,06O 783,000 1875 23,696 201,196 68,888 687,000 l880 27,810 229.,969 9l,000 741,000 1883 24,512 222,480 108;900 678,000 Havnekassen har som giennemsnit for aarene 1884–-86 oppebaaret i toldprocenter kr. 14,942 og i skibsafgifter m. v. kr. 9558 aarlig-. Udgifterne har i samme tidsrum været: til lønninger kr. 2838, til anlæg og vedligeholdelse kr. 12,210 og renter af laan kr. ’2717. Dens løse og faste eiendele ansættes ved udgangen af 1O‘’