Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/152

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

- Stavanger. 1 4 5 over lO0 mand; men Virksomheden dreves med tab og blev efter- haanden næsten nedlagt, indtil anlægget i 1881 overtoges af et nyt Yaktieselskab, der begrænsede produktionen til svovlsyre og gjødnings- stoffe, som benmel, superfosfater og lign. Forretningen har herunder efterhaanden atter hævet sig, og i 1885 sysselsatte den omtrent 80 arbeidere, medens produktionsværdien gik op til over Ve mill. kr. Endelig findes der i byen 2 tobaksfabriker med tils. omtrent 45 arbeider-e, ] chokolade- og mineralvandfabrik (4 arb.), 1 mineralvands- og edikefabrik (8 arb.), ]størrei ]882 anlagt aktiegarveri (W38 arb.), ] sæbefabrik (2 arb.), l kalkbræu- deri (2 arb.) og ] dampvedskjæreri. Den samlede arbeids- styrke ved ovennævnte anlæg beløb sig i l885 til omtrent 67O per- soner. I ]875 blev der opgivet 2O anlæg med tilsammen 473 arbeidere. Byen har en lithografisk anstalt samt 5 bog-trykkerier. Fra disse udgik i ]885 4 politiske og avertissemeutsblade,. nemlig »Stavanger amtstidende og adresseavis; (siden ]833), »Stavangeren: (siden ]852), »VestlandspostenC (siden ]878) og »Norge« (siden ]88O). Af særlig betydning for det omliggende distrikts landbonæring er det i l876 paa-aktier grundede fællesmeieri, der væsentlig virker ved udsalg af melk. Det modtog i 1885 fra interessenterne ],428,955 liter melk, kjernede ]8,150 kg. smør og-ystede 7414 kg. mager ost, medens der fra meieriet solgtes 673,021 liter sed eller nysiet melk. Ogsaa jordbruget danner for Stavanger borgere en syssel, der ikke er uden økonomisk betydning-. Ikke blot har det, navnlig for endel aar tilbage, været næsten en modesag, at byens kjøbmænd skulde have løkker (»stykker«) i omegnen, hvilke i regelen dyrkedes med megen iver og store bekostning-er, men ogsaa inden stadens eget omraade, specielt paa Egenes„ drives tildels et fuldt udviklet landbrug. Navnlig udmerl(er sig i saa henseende det kapteinløitnant J. Kiel- land tilhørende smukke Ledaal. Begyndelsen til denne eiendom, som ved en liberal anvendelse af pengemidler er drevet op til –et møusterbrug for vestlandet, var tvende løkker paa Egenes, der i 1771 fæstedes af den nuværende eiere oldefader, kjøbmand Jacob Kielland, men det var dog først den sidstnævntes søu, agent Gabriel Schancke Kielland, som ved tilkjøb af de tilgrænsende løkker dannede den nuværende eiendom, som fremdeles er et af amtets betydeligere gaards- brug. Førend det i 1863 blev delt mellem den nuværende eier og hans to brødre, havde det en udstrækning af ca. 1000 maal og fødte 8 heste og 4O kjør. Nu er den samlede besætniug betydelig større og bestaar for den største del af ædlere kvægracer (ayrshirekjør), hvoraf et stort antal av1sdyr i de senere aar er spredt ud over de omliggende distrikter. Gaarden er derhos smukt bebygget og beplan- tet; navnlig tjener den anselige park i høi grad til at forskjønne landskabet paa denne kant af byen. ’ Norges land og folk. XL l0