Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

144 XL Stavanger amt. tjeneste svinde betydelig ind, hvilket paa grund af det herskende økonomiske tryk ogsaa gjælder de forskjellige slags bygningsarbeidere. Af de mange atter forsvundne industrieÞlle anlæg, som forrige aarhundredes beskyttelsespolitik fremkaldte, – vides Stavanger blot at have været sædet for et enkelt af nogen betydning-, nemlig det af regje1–ingen i l709 igang satte salpeterverk, hvis bedrift dog laa paa landets daværende grund, og som desuden omtr. 1722 alle- rede var stanset. I nyere tid gjorde et par væverier eller saakaldte tøifabriker i firti-–femtiaarene sig fortjente ved at udbrede kjendskab til vævning af lærreder, dreiel og simple uldne varer. Foruden disse var det navnlig de grene af industriel virksomhed, der knyttede sig til den flo1–erende skibsfart, hvilke i Stavanger fandt udøvere. Af skibsverfter var saaledes i 1865 8 i drift, hvilket antal dog i 1875 var gaaet ned til 5, sysselsættende omtrent 280 arbeidere. De senere aars nedgang i fragterne har imidlertid i den grad ind- skrænket denne bed1–ift, at den for tiden kan ansees som helt stanset Til gjengjæld har Stavanger støberi og dok ved Spilderhaug- vigen stadigen udvidet sin virksomhed. –Dette anlæg, der begyndte allerede omkring 1850 paa den lidt udenfor byen liggende Roaldsø og i1]853 flyttedes til sin nuværende plads, tilhører nu et interes- sentskab (60O aktier a kr. 400) og omfatter siden 1871 dampskibs- byggeri, jernstøberi og kjedelverksted, hvorhos der til anlægget hører tvende i 1873 og 1879 byggede tørdokker., den paa eh gang kan optage flere store, indtil I4 fod dybtgaaende, skibe-. Sin første be- stilling paa et jerndampskib modtog verkstedet høsten ]880. Det beskjæftigede i-1880 omtrent l00, i 1882 henimod 3OO og i I885 gjennemsnitlig 225 arbeidere. Til de af skibsfa1–ten afhængige bedrifter hører ligeledes 2 støi-re, tilsammen omtrent 90 arbeidere beskjæftigende„ reb erb an er, der hovedsagelig leverer grovt taugverk til skibsbrug, hvoraf forbruget ikke er aftaget i den grad, som man kunde vente, da skibene i de senere aar kjøber mindre i udlandet. Af fremragende betydning for byen er dens hermetiske fWabriker til nedlæguing dels af madvarer til skibsbrug og lign., dels af ansjos, delikatessesild, »norske sardiner« og andre fiskevarer. Ialt opgives i 1885W 6 deslige etablissementer at sysse1sætte en fast arbeidsstok af omtrent 170 personer af begge kjøn, men i sæsonen ɔ: om høsten, naar brislingfaugsten foregaar, er arbeiderantallet flerdobbelt større. Den ene af disse forretninger, det i 1873 grundlagte Stavanger Pre- ’serving Co.., skal i sit slags være den betydeligste i landet De dri- ver, som det synes, en sund og indbringende virksomhed og udvider stadig sit marked; i den sidste tid har de saaledes faaet en ny kunde i de forenede stater i Nordamerika, hvortil der alene i l887 skal være eksporteret preserveret fisk for over kr. l50,000. Antallet af anlæg forøges derfor ogsaa jevnlig og opgives for tiden til IO. Et andet anseeligt industrielt foretagende er Stavanger kemiske fabrik, der i 1873 blev sat igang i KalI1ammervigen, som da laa udenfor byen. Den var oprindelig anlagt paa tilvirkning af svovl- syre, benmel, soda og klorkalk og sysselsatte i midten af syttiaarene