Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stnvanger. 1 4 g Antal fartøier. Drægtighed. Bemanding. 1880 . . 671 ll7,95l reg.tou 5,2l3 1885 . 608 11l,737 – 4,706 l886 .... 560 l09,022 – 4,450 -Heri er medregnet dampskibe, hvoraf i l870 6 dr. tilsammen 732 k.læster, i 188O 24 dr. 4663, i l885 43 dr. 12,880 og i 1886 44 dr. 13,425 reg.–ten var hjemmehørende i byen. Denne del af handelsflaaden er saaledes, hvad drægtigbed angaa-r, alene i de sidste 5 aar bleven næsten tredoblet, og dens størrelse anviser fortiden Stavanger den tredje plads blandt landets byer, vistnok langt tilbage for Bergen, men umiddelbart efter Kristiania. Ogsaa i henseende til seilskibsrederiet indtager byen rang Som no. 3, idet den maa vige for Kristiania og endnu mere for Arendal, men til gjengjæld staar meget betydelig over Bergen. Med hensyn til antallet af de ved handel og skibsfart sysselsatte personer oplyser folketællingslisterne, at deri 1875 fandtes 377 og i l885 439 handlende med henholdsvis 252 og 274 betjente, medens i det førstnævnte aar 242 skibsførere, 27 jægte- skippere, 174 styrmænd og 790 matroser, i det sidstnævnte 221 skibsførere, 34 jægteskippere, 142 sty1–mænd og 6l7 matroser var tilstede i byen. Ifølge magistratens opgave var der ved udgangen af 1885 i byen ialt 534 personer, hvoraf 46 kvinder, som havde handelsret, samt 708 skipperborgere, medens deri 1875 blev opgivet 330 handelsborgere, 22 handelsberettigede kvinder og 4l2 skippere. I disse tal er dog formentlig i medtaget adskillige, der ikke længere benyttede sit borgerskab. “ Hfifi1ItlVcI’k8– Og ffibI“il(tIrift. Haaudverket er i Stavanger forholdsvis talrig repræsenteret og har i de sidste aar i flere retninger gjort meget betydelige fremskridt, saa at standen nu idetheletaget maa siges at indtage en ganske respektabel stilling. Ved folke- tællingen i 1875 opgaves ialt .56O haandverksn1estere samt 1275 svende, drenge og arbeidere over 15 aat-, tilsammen altsaa 1835 per- soner, hvoraf 273 skomagere-, 233 tømmermænd, l62 bagere, 137 snedkere, 132 bødkere, 13O smede, 65 malere, 62 skræddere., 48 blikkenslagere og 46 garvere. I 1885 var antallet af haandverks- drivende temmelig nær det samme, nemlig 573 mestere og I243 st-ende og arbeidere, tilsammen 1816, men deraf var 369 tømmer- mænd, 308 skomagere„ 165 bagere, 129 bødkere, 102 snedkere, 63 malere, 59 8Ill6d8, 58 blikkenslagere, 54 skræddere og 44 garvere. Ifølge opgave fra magistraten fandtes der i juni maaned 1886 ialt 485 personer, som havde haandverksborgerskab, deraf 151 skomagere, 60 bagere, 39 skræddere, 35 snedkere, 32 smede, 21 garvere, 20 malere, 20 seilmagere„ 14 bødkere, 11 murere, 9 bogbindere., 9 urmagere, 7 bundtmagere, 7 slagtere, 7 farvere, 6 guldsmede, 6 blokmagere, 6 sadelmagere o. S. v. Skibsfartens tilbagegang har havt tilfølge, at seilmagere, blol(magere og lign. i de senere aar har seet sin for-