Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/149

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

142 XL Stavanger amt. Disse tal sætter byen langt ned i rækken af norske stæder. Af de med ladning indklarerede skibe ankom i 1885 adskillig over ha.lvdelen, nemlig 145 dr. 1–9,392 t. fra England; fra russiske og tyske østersøhavne kom 25 skibe dr. 4798 t., fra Island 19 dr. 2784 t., fra Sverige 7 dr. 363 t., fra Danmark 7 dr. 319 t., fra Portugal og Spanien 11 dr. 3351 t. og fra Italien Z dr. 2584 t. For den udgaaende skibsfart spiller Sverige og Østersøen den vig- tigste rol1e. Saaledes blev der i 1885 til det førstnævnte land ud- klareret med ladning 42 fartøier dr. 415l t. og til østersøiske havne i Finland, Rusland og Tyskland ialt 27 skibe med en drægtighed af 5422 t. Til Island gik s. a. 22 1adede fartøier dr. 3155 t., til Danmark 4 dr. 80O t. og til Hamburg Ö dr. 675 t. Af fremmede flag sees i Stavanger havn meget faa, hyppigst det eng-elske, som i 1885 repræsenteredes af 14 ankomne og atter afgaaede skibe; naar videre undtages 4 svenske, 2 danske og I tysk, var alle de øvrige til byen inklarerede fartøier inden1andske og for den overveiende del ogsaa hjemmehørende paa stedet.“ Angaaende den indenrigske skibsfartsbevægelse fore- ligger oplysninger for et enkelt aar nemlig I885, da der fra inden- rigske steder ialt blev indekspede1–et til Stavanger 2511 fartøier dr. 492,82O tons, hvoraf 2l52 dampskibe dr. 486,886 tons og 359 seilfartøie1– dr. 5934 tons, heri iberegnet 286 dampskibe, der pas- serede byen i regelmæssig rute mellem andre norske stæder og ud- landet. Den livligste samfærdsel foregaar mellem byen og forskjellige steder i samme amt, hvorfra der i nævnte aar ankom tilsammen 988 fartøier, hvoraf 726 dampskibe, altsaa gjennemsnitlig 2 dampskibe om dagen. Fra Bergen indløb ialt 641 fartøier„ hvoraf 622 damp- skibe og fra Kristiania 35l fartøier, samtlige dampskibe. Den fra byen udgaaende skibsfart viser overalt nogenlunde de samme tal. En betragtelig del af denne samfærdsel besørges af det i 1856 stiftede »Stavanger dampskibsselskab«, hvis 8 dampskibe for tiden ikke blot underholder regelmæssige ruter paa de vigtigste af Ryfylkes fjerde og øer, men ogsaa mellem Kristiania, Stavanger og Bergen – Om byens handelsf1aade og dens hurtige vekst henvises til side 138, idet man til fuldstændiggjørelse af, hvad der er anført, hid- sætter følgende tabel over de i Stavanger hjemmehørende fartøiers antal, drægtighed og bemanding fra I821–1885: Antal far-tøier. Drægtighed. Bemanding. 182I 94 l,668 k.læster ca. 36O 1835 l73 3,l64 – 672 1844 242 5,402 – 756 l850 326 6,808 – l,l77 l855 382 ll,22l – l,648 l860 424 l5,437 – 2,38l l865 450 24,4l7 – 2,900 187O 563 35,352 – 4,098 l875 640 51,40O – 5,053