Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/148

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. Stavanger. 1Þ 4 1 siden begyndelsen af femtiaarene staaet tilbage for Bergen, men hari det sidste decennium ogsaa maattet vige for Haugesund, hvis udskib- ning af denne artikel i 1885 og 1886 har nærmet sig henimod det dobbelte af Stavaugers, og med hensyn til værdien af den samlede udførsel indtager Stavanger ifølge statistiken for sidstnævnte aar blandt landets stæder blot pladsen som no. l5 og er nærmest at jevnføre med Arendal og Kragerø. Sammenfattes værdierne for stedets ind- og udførsel, naar man, som det af tabellen side 136 vil sees, for aaret 1886 alene en sum af omtrent 43Z4. mil1. kr., hvilket beløb dog er uregelmæssig lavt, da omsætningen selv i de nærmest foregaaende 3 aar dreiede sig om 6 a 7 mill. kr. og tidligere gjen- nem et langt tidsrum, fra 1866 til l880, holdt sig mellem 9 og 1O mill. kr. Stedets brændeviushandel er siden 1 januar 1875 over- draget et samlag, hvis statuter er approberede ved res. 20 decbr. 1873, og som fra 1879 ogsaa har overtaget udsl(jænkningen af el. Dets Omsætning og indtægter har i de sidste 5 aar udgjort: Solgt brændevin. Solgt øl. Nettoindtægt. Liter. Flasker. Kr. 1882 9O,549 148,837 38,575 1883 87,452 133,277 32.,841 l884 87,194 W l30,109 33,327 1885 75,249 99,655 23,775 l886 72,056 95,696 26,018 Baade Salget af brændevin og al har saaledes været i stadig nedgang. Af over-sl(uddet har samlaget ialt siden dets stiftelse uddelt kr. 280,000 til almennyttige øiemed, hvorhos det ved udgangen af 1886 har oplagt et reservefoud paa kr. 60,2l6. I byen holdes 3 markeder, det saakaldte »Tausemarked« i slutningen af mars (oprindelig for fæstning af tjenestepiger), St. Hans- marl(edet samt det gamle høstmarked i oktober„ hvilket sidste er lovbestemt. Tilstrømningen til disse mai-keder skal, rimeligvis paa grund af de lettere l(ommuuikatiouer, være i stigende, og her foregaar en temmelig betydelig omsætniug, bl. a. af u1d og husflidsgjenstande. Stavangers direkte skibsfart paa udlandet kan ikke betegnes som betydelig. Antallet og drægtigheden af ind- og ud- klarerede. skibe var: Indklarerede: Ialt: Deraf med ladning: l882 44O fart. dr. 86,336 t. 335 fart. dr. 66,ll4 l883 34l ɔ » 67,709 – 25l » » 46,042 l884 314 » ɔ 70,006 – 229 » »“ 46,796 1885 305 ɔ ɔ 57,038 – 227 ɔ ɔ 35,334 Udklarerede: . l882 34l » » 72,572 – 202 » ɔ 28,561 l883 292 ɔ ɔ 52,489 – l66 » » 19,5ll l884 267 » ɔ 57,479 – l43 » ɔ 19,218 ]885 237 » ɔ 48,328 – 122 ɔ » l6,151