Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

140 XL Stavanger amt. sidig forværrende Omstændigheder blev den dybtgaaende omvelt- ning i byens forretningsforhold, der har fuldbyrdet sigi løbet af aarene I882–-86. Konkursboernes antal var vistnok i fem- aaret l881–-85 ikke stort over det halve mod i det foregaaende, nemlig ialt 5O. Men det var denne gang ikke alene middelklassen, der maatte undgjælde. Slagene rammede adskillige af stedets ældste og mest anseede handelshuse. Det var henimod enden af 1882, at de første større fallissementer indtraf, og de efterfulgtes I883 af en række stansninger og tvungne realisationer, der i boerne medførte uventet smaa dividender og derved for bankerne og andre kreditorer meget anseelige tab. Følgen heraf var igjen en stadig nedgang i varepriserne, en betydelig reduktion af alle værdier og kreditens stedse mere trykkende indskrænkning, medens det i skibsfarten viste sig mindre og mindre g-jørligt at seile med fordel og redde sl(ibene fra yderligere prisforringelser. For disse fortsatte vanskeligheder bukkede derfor et større antal firmaer, som med anstrængelse havde holdt det gaaende gjennem aarene 1884–85, endelig i l886 ogsaa nnder. Ikke desto mindre ber det udtrykkelig erkjendes, at kata- strofens Virkninger kunde have været endnu langt mere baade om- fattende og ødelæggende, og at der, naar dette ikke blev tilfældet, i byens udViste modstandsevne, dens i det hele taget solide middel- stand, dens gode opland og befollmingens tarvelighed, driftighed og arbeidsomhed turde findes fuldt betryggende forudsætninger for en fornyet og navnlig en mere jevn fremgang. For handelsomsætuingens Vedkommende er det først og fremst i omfanget af den kombinerede sild- og korntrafik, at den byen ove1–gaaede krise viser sin kuende indflydelse Værdien af den eksporterede sild er fra l881 til 1885 gaaet ned med henimod en halvdel og udgjorde i 1886 endog blot omtrent en fjerdedel af det førstnævnte aars. Af rug blev der indtil 1882 losset over dobbelt saa store kvantiteter som senere, og værdien af denne stedets vig- tigste importartikel er 188l-86 endog su11ken til henimod en femte- del. Herved er ligeledes tallene for byens samlede ud- og indførsel, saaledes som det af den side I36 meddelte tabel vil sees, i betragtelig grad blevne reducerede, udførselsværdien i aarene fra l881 til 1886 med over en halvdel, indførselsværdien endog med henimod to tredje- dele. Dette har atter fremkaldt en„forrykkelse af den rang blandt rigets “kjøbstæder, Stavanger som handelsstad hidtil havde ind- taget. I saa henseende er det nemlig især indførselen, der betinger dens plads. Medens den endnu i aa1–ene l881 og 1882 stod som den 4de i raden af importe1–ende stæder og altsaa alene tilbage for Kristiania, Bergen og Troudhjem, er den senere bleven overfløiet af sin stadige medbeiler Kristiansand, ja i I886 endog med nogle tusinde kroner-s overvegt af Moss, saaledes at den for øieblikket indtager pladsen som no. 6. Med hensyn til udførselsværdien har Stavanger derimod aldrig befundet sig i første række, og de sidste aars kala1niteter har selvfølgelig bidraget til at stille det endnu dybere. Endog for sildeeksportens vedkommende har byen ikke blot