Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/142

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Stavanger. I 3 5 efterlader noget spor. Siden midten af sekstiaarene, da benyttelsen af lastedampskibe saavel i korn- som i sildehandelen mere og mere begyndte at gjøre sig gjældende, og Østlandets byer fandt sin reg- ning ved selv at ordinere sit korn hjemført med dette hurtigere befor- dringsmiddel, er denne mellemhandel efterhaanden ganske ophørt. Imidlertid har Stavanger ikke blot fortsat med at forsyne en stor del af Bergens stift, navnlig Søndhordland og Hardanger, med denne vare, men er derhos i de senere aar begyndt at sende betydelige kvantiteter i formalet stand den hele kyst nordover, og da om- Sætningen nu i regelen gaar gjennem byen, er det saa langt fra, at dennes kornimport efter østlandshandelens ophør har lidt nogen formindskelse, at den tvertimod viser en ganske betragtelig tilvekst. Medens der saaledes i aarene 185]–55 ved Stavanger toldsted gjen- nemsnitlig alene .fortoldedes 47,000 hl. rug aarlig, var importen i l87l-75 steget til 149,000 hl., og den gik i 1876–8O yderligere op til 2l9,000 bl. og i 1882 endog til 280,000 hl. Først ved kri- sen i l883 led denne fo1–retning en væsentlig indskrænkning, idet importen gik ned til mindre end det halve, nemlig l00,000 hl., for i de følgende aar at blive staaende omtrent paa samme standpunkt, nemlig l884 92,000, l885 1l3,000 og l886 97,000 bl. Af kolonialva1–er har indførselen i det hele taget været i stigende, dog med undtagelse af tobaksblade; der indførtes saa- ledes af: Kaffe- Sukker. Sirup. Tobaksblade 185l-55 gjen11.8nitIig kg. l44,348 87,9l] 45,218 3l,l22 ]87l-–75 –- ɔ l94,99016l,41O 85,9OO 6,22o 188l-85 – » 31O,954 167,874 l14,386 22,516 l886 – ɔ 274,170 94,l50134,02O 13,050 Af stedets øvrige importartikler har i de sidste aar føl- gende været de vigtig-ste: 1884 l885 1886 Kjød 44,ävo s2,vso 2“r,s6o Flesk 25,648 55,559 Ö,46o Smør 35,670 16,340 4,470 Brændevin paa fustager . . 15,01l 11,416 12,484 Vin paa do. .... 27,27O 20,05O 22,470 Uld 24,050 2s,63o 22,520 Lin og hamp . 476,970 280,87O 129,760 Uldvarer, tætte ...... 42,57O 33,580 29,510 Bomuldsvarer ...... 68,030 50,300 39,728 Seildug og andre tunge linvarer 57,950 27,770 2,910 Parafinolje og Petroleum. . . 342,670 2l4,10O 340,300 K01’k 3,830 36,o9o 22,4l0 Stenkul, cinders, cokes . . 3l6,094 371,679 347,350 Salt 129,906 93,678 62,436 Ruäc1–11 366,2oo 2oo,ooo 95,000’