Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/143

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 36 XL Stavanger amt. . l884 1885 l886 Stangjern . . . kg. 279,000 102,39O 40,670 Jernplader . . . . ɔ 325,050 321,410 157,320 K0bberplader . . . ɔ l21,79O l95,63O l47,05O Ankers og kjettinger .... ɔ 8O,970 97,380 41,04O Den samlede Værdi af stedets udenrigske Omsæt- ning samt beløbet af de opkrævede toldafgifter vil for aarene 1866–-86 sees af følgende tabel: Indførse1. Udførsel. Ti1sammen. Toldintrader. Kr. Kr. Kr. Kr. 1866 70 gj.snitl. 5,882,000 3,7l8,000 9,600,000 599,648 l87l-75 – 6,922,000 2,333,000 9,255,000 476,8l3 1876–80 – 7,649,000 l,774,000 9,423ǫ0OO 575,089 l88l – 9,048,000 2,857,000 ll,905,000 692,132 l882 – 8,453,000 3,305,000 ll,758,000 73l,291 l883 – 4,537,000 2,109,000 “6,646,000 57l,507 1884 – 4,748,000 2,098,000 6,846,000 57l,l 78 1885 – 4,255,000 2,036,000 6,29l,000 565,536 1886 – 3.,393,000 l,310,000 4,703,000 474,327 Sine manufaktnr-, korte- og kolonialvarer tog Stavanger tidligere for den allervæsentligste. del fra Hamburg, idet der dog tillige ind- kjøbtes betydelige mængder af manufaktu1–varer paa messerne i det indre af Tyskland. I de par sidste decennier har disse forhold ændret sig. Dels gjør Kristianias og Bergens overvegt i indførsels- handelen sig mere og mere gjældende, dels har England formaaet at tilvende sig en stedse større plads i byens forsyning med fabrikata af de forskjelligste slags. Ikke engang paa kolonialmarkedet er Ham- burgs overlegenhed saa fremtrædende som forhen, idet indkjøbet nu delvis sker mere direkte fra Holland, Belgien, Frankrig og England. I nær forbindelse hermed staar ogsaa Hamburgs og Altonas tilbage- træden som byens hovedsagelige pengemarked, en forretning, som disse steder Var i ubestridt besiddelse af indtil omkring aaret I860, og hvori Hamburg særskilt for vekselomsætningernes vedkommende ogsaa senere en tidlang formaaede at hævde sin gamle forrang. For tiden er det dels de paa stedet selv opstaaede laaneindretninger, dels bankerne i Kristiania og Bergen, ‘der ti1veiebringer de fornødne penge. ’ Stavangers opland bestaar af stor-stedelen af Ryfylke fogderi„ nemlig med undtagelse af sammes nordvestlige del, der søger til Haugesund og ladestederne paa Karmøen, fremdeles Jæderen og for endel Dalene. Fra disse egne, hvis forsyning med uden- og inden- landske varer er en af byens væsentligste indtægtskilder, afsættes til gjengjæld vævede og strikkede uldne sagen kreaturer, fedevarer og fuglevildt, fra Jæderen desuden kornvarer, især haVre og havre- mel, samt fra Ryfylke træmaterialier og ved. Ogsaa fra Hardanger“ tilføres der stedet adskillige landboprodnkter, navnlig smør, ost, frugt, Òl1ellestene, hasselbaand, baade og noget brændeved. Omvendt kjøber