Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stavanger-. ] 3 3 tusinde tønder, udelukkende sommersild (jfr. Kraft’s beskrivelse, 2den udg-., IV, s. 9–11). Efter vaarsildens fornyede tilsynekomst paa Norges sydvest- kyst i begyndelsen af indeværende aarhundrede tog Stavangers handel efterhaanden en udvikling, der hævede byen til en af landets vig- tigste og mest energiske forretningssteder. Den følgerigeste afvigelse fra de ældre tiders handelssedvaner var i saa henseende sildeekspor- tens udvidelse dels til Sverige, hvorhen i nutiden afgaar omkring en trediedel af samtlige byen med ladning forladende fartøier, dels til de tyske og russiske østersøhavne. Den herved opnaaede forøgelse af markedet gav snart denne byens vigtigste handelsgren et hidtil ikke anet opsving-. Allerede i 1815 var udførselen af sild gaaet op til 12,086 tdr.. og den steg nu jevnt og hurtig. saa at den i 1819 naaede 57,298 tdr., i 1821–27 efter middeltal 76.,641 tdr. ogi 1831–-35 gjennemsnitlig 116,991 tdr. om aaret. I de følgende 30 aar var udførselsmængden af sild følgende: 1836 gjennemsnitlig 149,1 87 tdr. l84l –-–- 225,821 » 1s46 –ɔ- 2v3,äv2 » 185l l856–-– 1861 -C– 22O,989 » - v-– 169,995 O -–=–- 247.762 » Endnu i 1866–69 androg eksporten til gjennemsnitlig 225,964 tdr., men i 1870 sank den ned til 148,209 tdr. = 171,922 hl., Og Var i 1871–75 l27,l87 hI., i 1876–-80 85,758 hl., i l88l-85 1I8,055 l11. og endelig i det sidstforløbne aar, I886, kun 47,336 hl., hvilket er et mindre kvantu1n end i noget aar efter 1817. At om- sætningen ikke efter 187O er gaaet endnu længere ned, skyldes den omstændighed, at Stavangers handelsmænd, da vaarsildfisket slog fei1, rettede sin spekulation først paa de nordlandske fiskerier efter storsi1d og fedsild, senere, fra 1880 af, ogsaa paa islandsfisket, og derfor ser man ogsaa. at det er produktet af.disse fiskerier, som i de senere aar har dannet hovedmassen af byens sildeeksport, medens vaarsilden har spillet en meget underordnet rolle Ifølge officielle opgaver var saaledes udførse1smængden af de forskjellige sildesorter følgende (angivet i hl.): Vaar-sild. Fedsild. Anden sild. Ialt. 1871–75 gjennemsnitlig 35,537 48,278 43,372 127,187 J876–8O – 188l-85 – 1886 – 6,239 47,112 32,4ov så,vås 9,273 Ös,–rev 44,985 ll8,055 l,l55 29,065 l7,ll6 47,336 Alle disse tal gjælder, som det vil forstaaes, alene saltet vare, og det fortjener derfor i denne forbindelse at bemerkes, at det over- ordentlig ringe kvantum vaa1–sild i 1886 for en del hidrører derfra, at man i den allersidst-e tid er begyndt af udskibe vaarsilden til England som fersk og behandlet med borsyre eller nedlagt i is. Af