Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 28 XL Stavanger amt. delsspørgsmaal, men ogsaa ved at tage initiativet til flere nyttige foranstaltninger og reformer. Endelig lykkedes det den, efterat dertil ved lov 11 april 1878 var banet adgang, i januar 1879 at istandbringe Stavanger bøn-s, hvis lokale er i skibsassurancefore- ningens bygning, og som allerede i 1880 talte omtrent 480, men i 1887 kun ca. 2OO medlemmer. Paa dette nye selskab gik den ældre forenings opgaver naturligen over, og denne blev derfor efter hei-sens oprettelse opløst I I887 gjenoprettedes ɔStavanger handels- stands forening« med ca. 1OO medlemmer, hvorhos samme aar stif- tedes »StaVanger handelsforening« med omkring 2OO deltagere. M usæet besluttedes o1)rettet den 8 marts 1877, og dets love ved- toges paa generalfo1–samling den 18 febr. 1878. Allerede ved udgaugen af I877 talte det 29O kontribuerende 1nedlemmer, hvorhos den almi11– delige interesse for foretagendet viste sig saavel i større bevi1gninger fra brændevinssamlaget og sparebanken “som ved talrige gaver af naturalier, ethnografiSke gjenstande og oldsager. Dets samlinger kunde derfor allerede høsten I877 aabnes for publikum i det gratis erhvervede lokale i jernbanens gaard, en sterre, toetages bygning ved torvet. Musæet er delt i 3 hovedafdelinger, nemlig den natur- historiske, den ethnografiske og den antikvariske. Dets an1iggender ledes af en direktion paa (3 lllt3(lI8l1llllGl’, og samlingerne bestyreS af en konservator. Indtægterne, der i I88O udgjorde omtrent kr. I(),000, er under tidernes tryk senere gaaede ned til omtrent det l1alve, idet sparebanken har været nødt til at ophør-e med sit bidrag. Brændevinssamlaget bevilger derimod fremdeles kr.:2000 a 3000 og Staten kr. 2000 aat-lig, hvorhos som kontingent af medlem1nerne kan paaregnes ca. kr. 600. Da det nuværende lokale ved samlingernes stadige foregelse allerede er overfyldt, er der nedsat en byggekomité for at skaffe midler til opferelse af en egen musæumsbygning. ’ Kunstforeningen, stiftet II febr. 1865, har sit lokalei JomfruStiftelsens gaard ved ]“1økkeveien. Medlem1nernes antal er for tiden 1’05, hvoraf 22 udenbys, samt II andre kunstforeninger. Dens faste galleri bestaar af 15 malerier og 16 skitser til en værdi af kr. 4100. – Tl1eatret, beliggende paa Kanniket, færdigbygget i 1882, er op- ført af et privat aktieselskab, men eies nu af sparebanken. Det har kostet ca. kr. 60,000 og har omtrent 600 tilskuerpladse, men fore- stillinger gives kun leilighedsvis af omreisende selskaber. Stavanger-klubse“1skab, byens fornemste selskabelige forening og over 10O aar gammeln havde i en lang række af aar sit tilhold i det forrige »Hotel du Nord« (nu kommunebygningen), indtil det i begyndelsen af firtiaarene fik sit nuværende klublokale ved Kongs- gaden. Selskabet har i den senere tid været i tilbagegang; det talte i 1868 omkring 12O, nu kun ca. 80 medlemmer