Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stat-anger. I 2 Y for kr. 460,000. Af dennes overskud bliver aarlig, saavidt ske kan, en del henlagt til reservefond og resten uddelt som understøttelse til træng-ende sømænd og deres efterladte. Paa denne maade blev i femaaret l87l-75 uddelt tilsammen kr. 20,200, i 1876–-8O kr. 16,035 og i 188I–85 kr. l8,:25O. Ved udgange11 af sidste femaar var foreningens opsparede fond kr. 74,689, uagtet der i 1877 blev anvendt kr. 12,000 som gave til et sømandshjem. Sem andShjem m et er bygget ved hjælp af bidrag fra sømands- foreninge11, sparebanken, brændevinssa1nlaget og private. Det aab- nedes den 26 april 187“.) og afgiver fri bolig for 2l gamle sømænds familier, ialt 7:3 personer, foruden et Stort .forsamlingsværelse og l)8kVel1lIllBllgll8d for opsynsmanden. De fleste af beboerne faar des- uden frit brænde og belysning Bygningen kostede opført kr. 42,001). Udgifterne bestrides ved frivillige bidrag. Haandverkerforeningen. stiftet 7 okt. 1873, talte ved udgangen af l885 165 medlemmer og har et bibliothek paa omtrent 5O0 bind. Den afholder aarlig et induStrilotteri, der jevnlig har givet et lidet over-skud til indtægt for l“0I’B1lll]g8ll. I:Iaandverkernes stiftelse, indviet den 17 okt. 1881, har til formaal at yde fri bolig og om Illll1lgt anden understøttelse til Værdige og trængende haandverks1neStere af Stavanger by med deres hustruer og enker. Den har afløst den tidlig-ere, fra 18å9 bestaaende, pension-sforening. Stiftelsens bygning, som er beliggende i Sandvigen og indeholder forsamlingssal, I8 beboelsesrum, verkstedrum m. v., har kostet kr. 24,500, hvoraf Stavanger Sparebank har skjænket kr. l2,000. A rbeidersamfundet er en fortsættelse af den oprindelig i 1847 stiftede »tekniske forening«, hvis formaal var at fremme haand- Verkeres og andre arbeidereS vel og aandelige udvikling. ]–3fterat l1aandverkerne havde oprettet en egen forening, traadte deres virk- somhed i den tekniske forening sterkt tilbage, og denne antog derfo1– under I2 juni 1882 til1ige1ned nye statuter ogsaa et nyt, for dens ændrede forhold mere betegnende, navn. Formaale tudtaleS i lovenes § I at være »at bidrage til lll8(llelH1llt:l’1lGS oplysning, dannelse og velvære samt at skaffe dem nyttig og forædlende underholdning og et hyggeligt ti1flugtssted i deres fritimerC. Medle1nsantallet var ved udgangen af 1885 omtrent 25O. Lokale leies af ko1nmunen i den saakaldte politikammerbygning. Børsen. Den 13 juli l83(3 stiftedeS »Stavanger handelsstands forening«. Formaalet var navnlig at istandbringe daglige sammen- komster og derigjennem befordre handelens og skibSfartens interesser. Foreningen, som i 1875 talte l:30 medlem1ner, holdt læseværelse med beger, tidsSkrifter, karter sa1ntinden- og udenlandske aviser. Uagtet den længe viste sig ude af stand til at fremkalde noget egentligt børsliv„ havde foreningen stor betydning som handelsstandens 0l’gHll ikke alene ved udarbeidelse af betænkninger og erklæringer i l1a11–