Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

126 XL Stavanger amt. kommer endel private bidrag, som dog i de senere aar er sterkt aftagne. – Efterat der i høsten 1885 er oprettet »en kirkelig fattig- pleie« særskilt for Petri menighed, har den ældre forening indskrænket sin virksomhed til byens to øvrige 1Ht’Illgl19(l8l’. Stavanger amts forening til dyrenes beskytte1se begyndte sin virksomhed i l876 og talte i 188ð 400 medlemmer. Stavanger arbeideres understettelseSforening. en syge-, trangs- og begravelseskasse, St-iftet 18;51. havde i 188O omkring 70O og i det følgende fe1naar gjennemsnitlig ca. j7óO 1nedlennner. Den regelmæssige kontingent, før T øre pr. uge, er nu 3O øre maa- nedlig, foruden 1:3 øre i indtrædelsespenge og l0 øre for hvert inden t’oreningen indtræffende dødSfald. Af renterne af Lovdahls legat er der siden 1SS:2 bleven tilde1t den kr. 3OO al 4O0 aarlig-. Indtæg- terne har i de 5 aar 1882–86 udgjort Í–îlSa11ll1leI1 kr.:25,72O, ud- gifterue kr. 25,107. Med foreningen er fOI’bIl1l(lB‘C en særskilt syge- kasse, hvis lllt’(ll(“lHlIl8l’., der maa tilhøre understøttelSesfo1–eniugen„ faar fri 1llG(lî(’îH og lægehjelp mod en ugentlig tillægskontingent af 1O øre. Medle1nsantallet var her i sidste fen1aar gjennemsnitlig 25O. de samlede indtægter 1882–-8(3 kr. 780O 1Xderiblandt et særskilt bi- drag af brændevinssamlaget paa kr. 2O() al:–30o aarlig-). udgifterne kr. 7505. Ved bidrag fra byens tvende sparebanker og sa111laget har foreningen kunnet opføre sit eget hus paa Bergelands1narken, hvilket indviedes II janua? I882. Her tindes„ foruden forsa1nlingS–, 1æSe- og bibliothekværelser„ 18 t’an1iliel)ekve1n1neligheder, der tjener som gratiS bolig for værdige og trængende medlemmer-, for tiden ialt 43 personer. Huset 1ued grund kostede ca kr. 4l,0O0, hvorpaa kun skyldes et mindre heløb. Skipperforeningen er oprettet i 1868 med det l“orn1aal at unde1–støtte trængende medlemmer og deres efterladte Konting-enten er kr. 4,oo aat-]ig, hvorhos der i »1æstepenge-1 e1–lægges 1ï,‘’e øre pr. ton af medlemmernes førende Skibe. I 1885) var 1nedlen1santallet 187, foreningens opSparede fond kr.:23,6:26 dens samlede indtægt kr. 2617. For l884 nddelteS kr. 705, for 1886 kr. 739 Som under- Støtt.else til afdøde 1Il(3(lIt?lIll1l(§1’S enker og børn. Enkerne e1–holder aarlig 5O pct. af mandens hele indskudte beløb. Stavanger fe1ndalers pensionsindretning er stiftet i l844 og yder pension til enker og ældre„ ugifte kvinder. Dens love- er approberede ved res.:–I marts 18å;3, l9 febr. ]859, I–l januar 1868 og 7 Sept. 1Sn9. Efter sidste aat-Sregnskab havde den en indtægt af kr. 4300, en ndgift af kr. 3.328 samt et nangribeligt og stigende fond paa kr. 63,93O. Sømandsforeningen er stiftet 12 Sept. 185O for at virke for søfartens og sømandsstandens interesser. Den taltei 1885 244 n1ed- lem111er, for hvilke der i et leiet lokale staar aabent læseværelse med bøger-, karter og aviser. I forbindelse med foreningen virker en assuranCeindretning for søfolks tøi, i hvilken der s. a. var forSikret