Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Stavanger-. 1 25 Goodtemp1arlogerne,“ hvoraf der gives fire, den ældste fra 1878, talte i 1885 omtrent 400 medien1mer, hvoraf 150 kvinder. Desuden virker et børnetempel paa ca. ]OO medlemmer, hvori for- uden sterke drikke ogsaa nydelsen af tobak modarbeides. 0rdenen kjøbte i 1882 eget hus iBrødregaden, der er takseret for kr. 14,000, hvorpaa kr. 5000 er afbetalt. Ynglingeforeningen, stiftet 8 nov. 1868. tæller for tiden omtrent 220 medlemmer, hvoraf Ve 1æregutter. I 1882 iudkjøbte den eget hus, der med endel reparationsudgifter har kostet kr. 14,000, hvorpaa endnu skyldes kr. 6000. Foreningen har et bibliothek paa ca. 1000 bind. Redningsselskabet, stiftet 4 marts 1850 til ophjælpelse af moralsk forvildede børn og 1øsladte forbi-ydere, har et legat af told- kasserer Løvdal1l paa kr. 2000. Selskabet er egentlig op1øst, men ved hjælp af legatets renter og et tilskud af bykassen underholdes en aftenskole for forsømte kon1irmander. Hjælpe- og understøttelseskassen for uheldige sø- mænd, stiftet 182O, virker med renterne af en kapital, som i 1885 beløb sig til noget over kr. 16,000. De tidligere frivillige bidrag, der især ydedeS af de søfarende, er siden sømandsassuranceindretniu- gens oprettelse saagodtsom ophørte. Kassen staar under kontrol af f0rsvarsdepartementets marineafdeling. Dens midler anvendes for- trinsvis til understøttelse af skibbrudne søfolk, men kommer ogsaa syge og gamle sømænd samt Sømandsenker tilgode. Uddelingen sker navnlig til hver jul. – Kvindeforeningen for trængende søgutter, stiftet 1864, udi-uster fattige gutter, der ikke har under-støttelse af fattigvæsenet, med de nødvendigste klæder til deres første reise. Den talte i 1885 77 medlemmer. Foreningen for trængende barse1kvind er har i de sidste 5 aar (1882–86) havt en samlet indtægt af kr. 337 og en udgift af kr. 329. Den frivillige fattigpleie er opretteti l871 som fortx sættelse af den tidligere bestaaende saakaldte »industriforeninge. Den har omtrent 12O aktive medlemmer, mest kvinder, som ved besøg i de fattig-es boliger søger at veilede og støtte de trængende. Flere 1appesko1er har været i –virksomhed, ligesom foreningen har under- l1oldt 2 diakonisser for i sygdomstilfælde at gaa de fattige tilhaande. Direkte uddelinger, dels af penge, dels af fødevarer, brænde og klæ- der, har i l881–85 fundet sted til en gjennemsnitsværdi af omtrent kr. 6000 aarlig. Endelig virker ogsaa foreningen paa den maade, at den skaffer fattige arbeide og holder udsalg af de tilvirkede pro- dukter. Denne for-retning har ikke baaret sig, men agtes dog fortsat. Fattigpleiens indtægter har fornemmelig været bidrag fra brændevins- samlaget (i 188l kr. 6000, i 1882–85 kr. 5000 aarlig), hvortil