Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/136

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stavanger-. 129 Sluttelig kan nævnes, at deri l887 oprettedes en lokal Turis t- forening med det formaal at befordre turistlivets udvikling inden distriktet og specielt oparbeide den nye storslagne rute over Su1edal gjennem Bratlandsdalen til Telemarken og Hat-danger. . Assu1–a11cel11dl’0tIIlIIg’er. Af saadanne findes følgende: 1) Stavanger gjensidige skibsassuranceforening, stif- tet 1839 og landets næst ældste indretning af denne art. Den for- sikrer kun skibe, henhørende til Stavanger to1dsted. –Indtil 1844 assureredes kun mod totalt forlis; fra dette aar af udvidedes derimod efterhaanden erstatningen til stedse mindre, partie1le skader, indtil der fra 1872 af alene kræves havari af kr. 4 pr. brutto1æst. An- tallet af forsikrede fartøier, der i reguskabsaaret 1877–78 var naaet op til 38O med en samlet takstsum af kr. 19,358,000, er siden stadig gaaet tilbage og var i 1885–86 kun 291 med et takstbeløb af kr. 13,886,000. Den samlede præmieindtægt androg i sidstnævnte aar til kr. 406,07l5, hvoraf i fast kontribution kr. 123,107, tillægspræmie kr. 244,702 og aarspræmie for 27 dampskibe kr. 38,266. Det sam- lede overskud, der siden foreningens stiftelse er kommen til fordeling mellem intet-essenterne, udgjør kr. 3,400,096. 2) Hundvaags gjensidige skibsassuranceforening,. oprettet 1868, er beregnet paa mindre fartøier. Ved udgangen af 1880 havde den et opsparet fond paa kr. 26,632. I de følgende 5 aar var iudtægterue tilsammen kr. 32,717 og udgifterne kr. 4O,358 (deri indbefattet kr. 2895, der i 1883 uddeltes som udbytte), hvorfor fondet den 3l decbr. 1885 var gaaet ned til kr. 18,991. I sidst- nævnte aar var der ialt forsikret 6l fartøier for kr. 163,000. 3) Stavanger søforsikri“ngsselskab er stiftet i 1863 paa 1000 aktier med et grundfond af kr. 400,000;g hvoraf kr. 80,000 er indbetalt, medens der af reservefondet efterhaanden er tilskrevet kr. 120,000. Forsikriugssummen, deri l88] be1øb sig til kr. 4,161,200, var i 1885 gaaet ned til kr. 2,633,55O, hvoraf kr. 526,200 reassu- reret. I aarene 1881–-85 var den samlede præmieiudtægt kr. 218,636 og de udbetalte erstatninger kr. 127,l72, medens der som udbytte til aktiouærerne blev udbetalt kr. 95,000 og afsat til reserve- fond kr. 27,500, hvorved dette den 31 decbr. 1885 var gaaet op til kr. 93,000. Plan approberet ved res. 27 juni l863. “ 4) Søforsikringsselskabet Alliance, stiftet i 187l, har ligeledes en aktiekapital paa kr. 400,000, fordelt paa l00O aktier, hvoraf dog kun kr. 80,000 er indbetalt. Reservefond 31 decbr. l885 kr. 110,000. Forsikringssummen var i 1881 kr. 5,722,649logi 1885 kr. 3,867,944, hvoraf reassureret kr. 384,700. Den samlede nettopræmie var i fe1naaret 188l-85 ialt 275,927 og de ud- betalte skadeserstatninger kr. 195,104, medens der samtidig blev udbetalt som aktieudbytte kr. 76,000 og henlagt kr. 2I,O00 til reservefondet. Plan stadfæstet under 18 april 187l. Baade dette og det foregaaende selskab tegner ifølge sine love kun forsikring paa Stavanger eiendom, hvorved vistnok forretningen bliver mere begræn- Norgeɔ land os folk. XL 9