Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/131

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


124 XL Stavanger amt. kr. 275,643 og i 18Ö6–70 tils. kr. 357,09I, men er efterhaanden stegne og udgjorde i l88l kr. 200,58.5 ogi 1885 endog kr. 3l4,000, medens udgifterne i disse tvende aar androg til henholdsvis kr. 261,000 og kr. 258.000. Selskabets organ »Norsk miSsionstidende« udgik i 1885 i 10,000 eksplr. Til dets disposition l1ar, naar det fornødiges, staaet et ved særskilt bidrag af missionsvenner tilveiebragt skib, ved hjælp af hvilket forbindelsen med missionsmarkerne har været vedligeholdt Dets reder-i dannes af en komite i Bergen. Det oprindelig anskaffede fartøi »ElieZerx solgtes i I884, hvorpaa et nyt »Paulus1 byggedes færdigt 1885. Missionsmarkerne har- været dels Zululandet og Natalkolonien, hvor der for tiden i selskabets tjeneste virker 14 missionærer samt 1 lægemissionær, fordelte paa O stationer, foruden en opdragelsesanstalt for missionærernes børn., – dels Ma- dagaskar, hvor der paa ]7 l1ovedstationer tjener 25 missionærer og I lægemissionær, og hvor desuden holdes i gang et theologisk semi- nar, to lærerskoler, et l1ospital, to børnehjem og en opdragelsesanstalt for missionærernes børn. – Til ud(lannelse af missionærer virker en missionsskole, der oprindelig sattes i gang i l843, men indstil- ledesi 1848, hvorefter den atter besluttedes gjenopretteti 185Þ4. Siden april 1864 har den havt sit eget loka1e, som selskabet med en samlet udgift af ca. kr. 65,000 lod opføre paa en til dette øie- med indkjøbt løkke paa Egenes. Skolen har i regelen talt omtrent 12. høist 18 elever, der gjenne1ngaar et O–aarigt kursus. Den er navnlig bleven søgt fra landets vestlige og nordlige egne. og af ele- verne har de fleste været af bon(lestand, tildels med tidligere se1ni- naristisk uddannelse. Un(lervisningen besørgeS af skolens forstander, selskabets sekretær og nogle timelærere. Stavanger bibelforening, stiftet O februar lS28. har for tiden 8O medlemmer og en aarlig iudtægt af ca. kr. IOO. Den har siden sin Stiftelse udbredt omtrent 92,000 bibler og nytestamenter. Israels venners forening. stiftet i 1844, holder sin aars- fest hver 21de januar til minde om den første evangeliske biskop Alexander-s ankomst til Jerusalem De gjennem fore11ingen indkomne bidrag til jødemissionens fl’8llllll6 udgjør siden dens Stiftelse omtrent kr. 60.000. Totalafholdsforeningen er stifteti decbr. 18ó9. Den bestod fra først af jevnsides med en ældre afholdsforening fra 18:31), der i almindelighed kaldtes »Maadeholdsforeni11gen-::. Den yngre for- enings strengere statuter fandt imidlertid efterhaanden st-ørre tilslut- ning. Den har gaaet jevnt f1’ell1fi(l og talte ved u(lgangen af 18S.3 ca. I:2O0 kontrollerede medlemmer, hvortil kom henimod 20O andre indskrevne. Foreningen har eget lokale paa hjørnet af Brødregaden og ’Waisenhusgaden, takseret for kr. 25,000, men med en pantegjæ1d af kr. 13,000–. Indtægterne har i femaa1–et ]88l-–85 dreiet sig om kr. 160O aarlig-, men giki 1885 op til kr.:ë3000. Brændevinssam- laget bidrager aarlig med kr. 500 ei 800. En under-afdeling. »Børne- foreningen«, tæller ca. 300 medlemn1er.