Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/130

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Stavanger. 1 2 3 indtag. Omkostningerne ved det oprindelige anlæg var kr. 159,000, udvide1Se1–nei I875–-79 medførte en forøgelse af on1t-rent kr, 80,0l)O udover de regelmæssige aarsudlæg. Indtægterne var i fen1aaret 1881–Så omtrent kr. 26„6OO aarlig Vandverket er.kraftigt, men byens vanskelige terrænforl1olde bevirker, at effektiviteten i de høiest liggende bydele ikke er tilstrækkelig Over laveste brandkum er trykhøiden vistnok 33 1n., over høieste derimod kun O m. – Sam- tidig med vandverket fik byen i ]866 ogsaa et tidsmæssigt brand- væsen. der staar under ledelse af stadsingeniø1–en som brandinspek- tør og nu er ordnet ved regl.:2;3 okt. 1881. Det faste brandkorps, 23 mand„ er stationeret i brandvagten, den-siden 1882 har faaet et rummeligt og l1ensigtsmæSsigt lokale i den nye kommunebygning og ved telegraf er sat i forbindelse med udkigstaarnet paa Valberget samt med flere allarmstationer. Desuden haves et reservekorps paa 36 og et udskrevet korps paa 34O 1nand. Foruden flere sugesprøiter og l1aandsprøiter haves en landdampSprøite og en fortrinlig sødamp- sprøite, der anskaffedes i 188() og kostede ca. kr. 32,000. Ifølge res. 16 febr. ]881 (jfr. res. 3 juli l882) har byen en nedsættelse af 27îZ’2 % i den almindelige brandkontingent. Endelig maa blandt offentlige bygninger eller eiendomme nævnes toldboden, en grundmuret “bygning, beliggende paa Stranden, byg- get i 1840: jernbanestationen; baZaren eller slagterbode1“ne i Brattegaden, en l(O1lllIlllIlt31l tilhørende bygning fra l868 med 7 boder: Vaalands dist1riktSfængsel, beliggende i byens sydlige del ved Ladegaardsveien, taget i brug ]865., Samt den nye amt1n andsbolig, ligeoverfor fængslet, opført i 1868. Af f01“eIIiI1gc1“ cIIcI’ Selskabet der har sit sæde i byen eller sammesteds udfolder sin virkso1nhed, kan nævnes: Det norske missionsselskab, stiftet 1842 ved en i Stav- anger Sfl11ll1lGllH’ædG1l(i6 konstitue1–ende forsamling af deputerede fra de missionsforeninger, som allerede tidligere havde dannet sig rundt omkring i landet, og hvoraf den ældste, Stavanger missionsforening, havde virket siden .5 deCember 1826. Blandt de mænd, der gav stødet til Selskabets oprettelse, maa særlig fremhæves farver Jon Haugvaldstad, foged Søren Daniel Scl1iøtZ, postfuld1nægtig C. K. Kielland og kjøbmand S. gE. Svendsen, samtlige af Stavanger, hvor- for ogsaa denne by blev sædet for Selskabets l1ovedbestyre1se. Denne bestaar af 10 medlemmer og svarer for sin forretningsførelse for en hvert 3die aar paa vekslende steder i landet sa1n1nent1–ædende gene- raIforsamling“. Selskabet talt-ei 1885 omtrent 880 enkelte foreninger, der var samlede i 8 større kredse, hvis indre anliggender ledes af bestyrelSer med sæde i Kristiania, Ha1nar, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Ti-omsø. Desuden understøttedes det af over 2000 kvindeforeninger. Selskabets indtægter-, der navnlig bestaar af frivillige bidrag, var i femaaret I861–65 tilsammen