Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/129

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

122 XL Stavanger fi11lt. med dens apparater, for stadsingeniørk0ntoret, politikamn1eret„ for- mandskabet, forligelses-, sundheds- og skolekommisSionen, fattigfor- SIilll(lt3l’k01lf0l’eÊ og kæmuerkontoret, ligesom den indeholder privat bolig for politimeste1–en og 1ste brandmester. Bygningens indredning til dette brug kostede ca. kr. l0,000. Fængselsbygningen, en murst-ensbygniug i rundbuestil, be- liggende ved Kongsgaden, er opført i ]863 –(34 med en udgift af kr. .5]„O00, hvoraf kr. 24,50O tilskudt af statskassen. Den indeholder en større retssal med dommer- og sagførerværelse.“ l0 celler, arrest- rum for beruSede samt bolig for vagtmester og sluttet-. S p a re b a n k b y g n i n g e n„ ligeledes en murstensbygning, belig- sparebanken, bankkontoret- og haandverkerforeningen samt et iestivi- tetslokale, der er sat i forbindelse med fængselsbygningens retssal og benyttes ved koncerter, fester„ valgforSamlinger o. l. Begge disse bygninger er opførte paa grunden af den gamle kirkegaard, der har ligget omkring (lomkirken. Bade- og vaskeanstalter. Af saadanne bør nævnes varmt- vandsbadeanstalten paa Jorenl1olmen i Østervaag 111ed romerbad, russisk dampbad og kan-bad for sø- og fet-skvand„ samt en strømbad- in(lretning udenfor Strøn1stenen i byens østre udkant. Begge anstal- ter er opførte for omtrent ti aar siden af et aktieSelskab med bidrag af brændevinssamlaget. En vaskeanstalt med tørrehus ved Løkke- veien er opført af ko1nn1unen i 18t38–69 og har kostet henimod kr 9000. GaSverket toges i brug i marts maaned ]866 og tilhører et privat interessentskab„ men kan efter .5O aars forløb, altsaa i‘1916, in(l1øSes af kommunen efter takst. Byen havde i 1885 204 gas- lygter, der kontraktmæssig Skal brænde mindst 15OO timer om aaret mod en godtgjørelse af kr. 4() for hver 1ygte. Desuden lader havne- væsenet brænde l:2 gaslygter. Det samlede gast’orbrug var i drifts- aaret 1884,Z’sÖ lidt over 5V2 1nil1. kubikfod, hvoraf private konsumenter tog omtrent de te tre(ljedele. GaSverket hari de 4 driftsaar I881Z82 -188“Zså givet et gjennemsnitligt overskud af kr. 18,700, hvoraf der aarlig er udbetalt interessenterne ]O % udbytte Vandverket, der anlagdes i ]86.5–66, forSynedes med en ny l1ovedledning i 1875–76 og i 1–879 var gjenstand for en betydelig udvidelse til de dengang nyindle1n1nede byde1e, har sit indtagshus i det i den sydvestlige bygrænse liggende Mosevand, som ved dæmnin- ger og 2(le tilledningsgrøfter har faaet sin vandstand tilstrækkelig forhøiet. Da eier-en af Hillevaags mø1ler gjennem HillevaagSbækken ogsaa havde ret til van(lforSyning fra Mosevandet., erhvervede kom- mune11 i 188;3 ved l(jøb Hillevaags gaard og brug. Ledningerne, som helt igjennem bestaar af jernror, havde ved udgangen af 1885 en samlet læ11gde af 2O,366 meter. Samtidig fandtes 167 brand- kummer, 17 offentlige tappeposter, 2.f0.Ill3æI181’0g l481 private vand- gende ved siden af forannævnte og bygget samtidig, har lokaler for-