Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/128

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Stavanger. 1 2I kr. 5000 (oprindelig kr. “4000), jomfru Hanne Kiellands kr. 67O0 (oprindelig kr. 4ooo) og Hans Lindahls kr. 8000. Tjenestepigehjemmet, oprettet i 188l, afgiver i to af privatmænd skjænkede bygninger et hjem for 22 ældre, veltjente tjenestepiger, der foruden fri bolig erholder frit lys og brænde. Det bestaar ved frivil1ige gaver. Sygehuset med arbeidsanstalten, opført omkring 1845, er paa en gang sygehus, sindssygeasyl og tvangsarbeidsanstalt, hvis bygninger er sammenhængende og danner et eget kvartal paa den gamle Hospitalsmark i nærheden af Pet1–i kirke. I sygehuset er O værelser med et gjennemsnitligt belæg af 35 a 4O patienter, sinds- sygeasylet huser i regelen 6 al 7 og arbeidsanstalten henimod lo personer. I forbindelse hermed staar et fattighus for 12 gamle fruenti1nmer. Anlægget., der i kommunens officielle sprog gaar under navn af »den kon1binerede indi-etning«, er opstaaet ved forening af tvende ældre Stiftelser-, nemlig byens gamle h0spital, en forsørgelses- anstalt, hvormed var forenet et bevaringssted for vanvittige, samt den i 1702 oprettede arbeidsanstalt. Det førstnævnte af disse var udentviI en levning af det St. Peders fattighus (aZmósc(hús) eller sygehus, senere urigtig kaldet St. Peders kloster„ der omkring 127(Þ stiftedes af kong Magnus og biskop Thorgils for at indtage 1)fattige mænd, som sygnede i byen„ at de der kunde vente bod eller bane, og ikke bæres syge, saarede eller halvdøde gaard imellem. som hidtil er skeet« *), og til hvilket kongen skjænkede Sin odelskirke, St. Pe- ters kirke. Den nuværende anstalt har en meget uheldig beliggenhe(l umiddelbart i nærheden af byens største kloak (Skolehækken). og efterat kommunen i ]885 er kommen i besiddelse af den smukke eiendom Hillevaag i He1land, har det været under overveielse at flytte saavel arbeidsanstalten som sygehuset og dolhuset didhen. Amtssygehuset var oprindelig et sygel1us for radesyge, oprettet i henhold til reskr. 3 juni 1773, og havde, saavidt vi(les, sit lokale i et enetages hus i nærheden af Kongsgaard med have til Bre(le- vandet. Den nuværende byguing, der ligger paa St. Pe(lers Gjæ1–de og blev taget i brug den 7 juni l843, indeholder i tvende etager 4 sygesale, bolig for assistent og økonom med øvrige fornødne rum; her er ogsaa en tarvelig badeindretning. Det daglige middelbelæg var i ]884 omtrent 12 og i ]885 omtrent 18 syge. Kommunebygningen, en anselig, næsten et helt kva1–tal op- tagende træbygniug i Kongsgaden, ligger paa samme to111t som den gamle »communsbygning«, der oprindelig tilhørte domkapitlet og efte1– reformationen i en lang række af aar var bolig først for biskopen, senere for Sognepresten Den nuværende bygning. der senest var benyttet som l1otel (»H. du Nord«), blevi l882 for kr. 3(),0O0 ind- kjøbt af kommunen og afgiver siden 1883 lokaler for l)randvagten 9) Langes klosterhistoric. Men udg. P. 375.