Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/127

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

120 XL Stavanger amt. anvendes til husets under-holdning, medens Ve lægges til kapitalen. –- I 1878 byggedes og aabnedes wa.isenhuset no. 2 for 20 forældreløse gutter i alderen 8–-12 aat-. I samme aar aabnedes i et for kr. lO.,8OO indkjøbt hus i samme kvartal et børnehjem for 25 smaa. baade gutter og piger., mellem 1 og 8 aar; denne anstalt, som i 1886 er betydelig udvidet, forsørger nu 30 å 35 bør11. – I april .1880 indviedes guttehjen1met no. 3 for 10 gutter over 14 aar; senere er det paabygget og udvidet, saaledes at det nu afgiver plads for 2O–25 gutten-, som dels gaar i haandverkerlære, dels søger- middelskolen eller gymuasiet. Hvert aar udgaar flere herfra som studenter – Endelig aabnedes i 1881 et saakaldet »Herberge« for trængende embedsmænds børn„ rummende 12 gutter, som besøger- gymnasiet; de faar kost og bolig, men holder sig selv klæder. Ogsaa dette herberge fik ifjor en større udvidelse. – Sl3lfl8lS8l’l19 har egen skole med 2 klasser i waisenhuset no. 1, 1 klasse i no 2 og I klasse i børnehjemmet. Fremdeles er der med samme forbnndet et bogtryk-– keri og bogbinderi, der drives i en egen bygning med omtrent:20 arbeidere og hvor endel af Waisenhusbørnene daglig sySselsttes i nogle tl1’fl61’. Fra trykkeriet udgaar 4 blade: »VestlandspoSten«, »Vestlandspostens tillægc, »Bibelbudet« og:“–lVaisenhustidendeɔ-. for- uden adskillige bøger og traktater, hvilket alt ekspederes f’ra det tilhørende ekspeditions- og boghandlerlokale. Endelig er der anlagt en posefabrik i Bethaniakjælderen, hvor 6O–-70 gutter daglig har et par timers beskjæftigelse. – I l878 blev der til Waisenhusene- indkjøbt et jordbrug, hvorpaa tødes ] hest og 1O kjør: gaarden, som ligger ved Gandefjorden og har hørt under Hetlands 1ll’60St8g3‘fil’(l. har faaet navnet »Emausî.. Endelig har Bethauia-stifte1serne iaar atter modtaget en betydelig udvidelse, idet en i Hetland herred. Ve mils vei østenfor Stavanger liggende ø, Liudøen, for kr. O70O er bleven indkjøbt til anlæg af et red11ingshjem for moralsk forvildede gutter. Bygningen er nu allerede under tag; den vil fuldt færdigt koste kr. 16 a 18.000 og afgive plads for 20 a 30 gutten-. – De ovenfor nævnte Stiftelser og eiendomme. som alle, med undtagelse af den sidst anførte, ligger i det saakaldte Bethaniakva1–tal i den nye bydel paa Bergeland, repræsenterer en kapital af omkring kr. 25(),000, hvorpaa kun skyldes ca. kr. l5.000. Det aarlige budget for stif- telsernes drift andrager til ca. kr. 40,000. Be1øbene er indkomne4 ved frivillige gaver fra alle landets egne, tildels ogsaa fra udlandet Det hele er, som nævnt, sat i gang af sogneprest L. Oftedahl og- staar under hans bestyrelse Jomfrustiftelsen, oprettet 1807, yder ifølge de ved res.:2å juni s. a. konfirmerede statuter, indtil 1O ældre, ugifte, trængen(le damer af byens embeds- eller borgerstand fri bolig og om muligt anden understøttelse. Efterat dens tidligere ved Bredevandet liggende bygning er taget i besiddelse af jernbauen, har den siden 1876 sit hus i Løkkeveien, værdsat til kr. 24,000. Dens legatkapita1 var ved udgangen af ]886 ialt kr. lO,700, hvoraf jomfru Lindal11s legatW