Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stavanger-. J 19 Børneasyler. Det ældste af disse„ nu St. Petri n1enigheds. oprindelig stiftet l844, har for tiden ca. 70 børn og eier sin egen bygning paa St. Peders Gjærde samt 7 legater til beløb af kr. 9960, bl. a. et fra toldkasserer Løvdahl paa kr. 4000. Det tilsvarende for Domkirkens menighed er stiftet 1871 og har 140 børn og et hus, værd kr. 7200. Endelig virker siden 1864 en pleiestiftelse for smaabørnisin egen, i1868 indkjøbte, bygning i Kleven; ca. 2O børn optil 8 ti 10 aar, legat-kapital kr. 6466, hvor-iblandt kr. 45OO ifølge snedke1–mester Christian Jakobsens gave af 1879, stor oprindelig kr. 4000. Pleiestiftelsens indtægter var i l886 kr. 2638. J osefi nes Stiftelse for pigebørn af almueklassen begyndte sin virksomhed den l0 juni 1834 efter mønster af EugeniaS Stiftelse i Kristiania og opkaldt efter daværende kronprinsesse Josefine. Dens bygning, der ligger iKongsgaden og indeholder ]0 værelser foruden kjøkken og kjelderrum, togeS i brug i november ]84O. Som Stiftel- Sens egentlige g1–undlægger bør ansees farver John Haugvaldstad, der skjænkede den saavel en jordeiendom »Haugvaldstads minde«–, nu vær-dsat til ca. kr. 20.000, som en legatkapital paa omtrent kr. -50,0()O. Børnene, hvis antal mindst skal være 25. opdrages til duelige tjenestepiger og under-vises derfor saavel ihaandarbeider Som i kjøkkenste1. De forbliver i’anstalten indtil le a 17 aars a1deren. Undervisningen besørges af l lærer og 3 lærerinder. Foruden oven- nævnte legat eier Stiftelsen et stort antal mindre legater, tilsammen ll8ÖîlllQ(l kr. 30,000. De vigtigste af disse er n1adame Børresens legat paa kr. 4000 (nu kr. 6070). toldkasserer Løvdahls paa kr. 4000, l1atte1nager S. Vagles paa kr. l200, n1adame Jol1anne Olsens paa kr. 1600 (nu kr. 1952), madame Thorsens paa kr. l200, G. Grødem og l1ustrus paa kr. l600. M. B. Scl1reuder og hustrus paa kr. 3663 samt S. Gunde1–sen og hustrus paa kr. 4000. Dens sam- lede indtægter udgjorde i 1885 kr. 5698 og dens udgifter kr. 4458. Bethania-stiftelserne. Den første begyndelse til det stor- artede kompleks af veldædige indretni-–ger, som gaar under dette navn, og som skylder sogneprest Lars Oftedahls utrættelige virksomhed sin tilblivelse, var forsamlingshuset;Bethania« for 2000 tilhørere, som opførtes vinteren 1874 paa Bergeland og toges i brug å januar l875, men endnu samme høst udvidedeS til næsten ’det dobbelte. Husets samlede kostende var kr. 32,000. der i forveien var indkommet som frivillige gaver. Her holdes foruden bibellæsninger og kvindefor- eningsmøder, tvende gange ugentlig kristendomsskole for voksne i et antal af 4O0 a 500. – Den første stifte1se. der sluttede sig hertil, var Betl1ania WfiîSt3l1lll.IS no. ] for 5O–-55 forældreløse gutter ialde- ren 12 –lå aar. hvilket begyndte sin virksomhed den lå januar 1877 i en dertil opført bygning, som med inventar kostede omtrent kr. 32,000. øDets aa1–lige udgift er ca. kr. 12,000, heri ikke medregnet gaver in natura af fødemidler og klæder. Foruden nogle mindre 1egater eier Stiftelsen et større legat paa ca. kr. 80,000, skjænketi ]s79 af snedkermester Christian Jakobsen, og af hvis renter Ve