Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

] 1S Xl. Stavanger amt. Den tekniske aftensko1e traadte ivirksomhed høsten 1878 samtidig med., at den ældre offentlige tegneskole ophørte. Ifølge den ved res. 22 decbr. 1877 approberede plan er dens øiemed at med- dele de for l1aandverk og lignende indust1–i nødvendigste theoretiske kundskaber og færdigheder. Skolen, som ved udgangen af 1886 havde 6 lærere og I27 elever, har en forberedelSesklasse, 3 tekniske klasser og en tegneklasse. til hvilken sidste ogsaa kvinder har ad- gang. Dens budget udgjør kr. 5400, hvoraf statskassen bidrager kr. 2ð00. Sko1epengene er 2 kr. halvaaret, nndervisningstiden 2 aftenti1ner i ugens .5 første hverdage og undervisningsgjenstandene: tegning, modellering, norsk, regning, geometri, fysik, kemi og bog- holderi. Bestyrelsen bestaar af 4 af komn1unebestyrelsen valgte med- lemmer samt af skolens førstelærer. Lærerne ansættes af forman(l- skabet med departementets approbation. Siden høsten 188O har skolen sin egen murbygning paa Bergeland, hvilken med inventarium har kostet kommunen omtrent kr. 32.000. Dens bibliothek tæller 400 bind. Sømandssko1en begyndte Sin undervisningi vinteren 1854–55. Dens elevantal, som i aarene 1874–78 naaede op til 18O à 19O„ er senere gaaet sterkt ned og udgjorde i det si(lstforløbne skoleaar kun 6:2. Lærerpersonalet. der retter sig efter søgningen, bestaar nu af en første-lærer og 4 al –5 hjælpelærere. Skolen har tilskud af stat og ko1nmune. ArbeidSskolen for gutter. 0prettet1879 af et privat selskab- aabnedes den 8de januar 1880. I 1883 toges dens egen, rummelige og velindrettede, nye bygning paa Nymannsmark i brug. Den har

–; Store, lyse arbeidsvære1ser, hvor paa en gang tilsammen 10O gut-

ter kan Sysselsættes. Da eleverne er delte i 2 partier„ hvoraf hvert arbeider 2 timer hver eftermiddag i ugens 5 første virkedage, har skolen i de to sidste aar været søgt af omtrent 2O:) gutter, alle (med undtagelse af et Snes betalende) fra al1nuesko1ens øverste klas- ser. Undervisningen. der er indskrænket til de 6 vintermaaneder og ledes af en specielt uddannet bestyrer, sker ved O haandverkere og omfatter snedker-, dreier- og skomagerarbeide. Udgifterne, ca. kr. 4Ö00 aarlig. dækkes dels ved private bidrag, dels ved tilskud fra brændevi11ssamlaget samt en liden statsbevil1ing. Paa bygningen, der er aSsureret for kr. l2.000, hviler en gjæld af kr. 4476. Haandgjerningsskolen for piger, der har bestaaet siden I849, hesøgtes i 1885 af 40–50 elever, der ned undervisningi forskjelligt kvinde1igt haandarbeide. Den har et legat fra toldkasserer Løvdahl paa kr.:3000 og faar aarlig et lidet bidrag af kon11nu11en. Ko1nmunebibliotheket, der aabnedes den I Sept. l885 i semandsskolens gaard ved torvet, er væsentlig tilveieb1–agt ved bidrag af brændevinssamlaget og tæller 865O bind. Dets løbende udgifter bestrides af kommunen. Et tidligere bestaaende athenæu1n er for nogle aar Siden opløst