Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stavanger 1 17 Karl Johan ifølge fundats af 23 okt. 1826 og kr. 4000 af told- kasserer Løvdahl ved testamente af 25 aug. 1851. Skolen har et bibliothek paa omtrent 2200 bind. Private skoler. Af større private skoler findes: 1) Stav- angers private middelskole, der ifølge resl. 5 mai 1885 har ret til at afholde middelskoleeksamen; oprettet 188I., for’ tiden 14 lærere og ca. 2O0 elever (gutter), fordelte paa 3 forberedelses- og 6 middel- skoleklasser. 2) Frk. Rings pigeskole„ egentlig fortsættelse af en ældre, fra omkring 183O bestaaende skole, har 8 lærer-e, 11 lærer- inder og 16O elever. 3) Frk. Wieses pigeskole, oprettet l856, med 4 lærere, 11 lærerinder og 170 elever. Begge disse skoler har 1O etaarige klasser. Almueskolerne, der ved udgangen af l885 søgtes af 2704 af byens 3829 skolepligtige børn, har 7 etaarige, opadstigende klasser, som med undtagelse af de lavere er særskilte for hvert kjøn. Skole- tiden er i ]ste, 6te og 7de klasse 18, i de øvrige 22 timer ugentlig hele aaret igjennem med almindelige ferier. Lærerpersonalet bestaar af 20 lærere og 45 lærerinder. De førstes gjennemsnitlige aarsl1m er kr. ]268 (høieste kr. 1760., laveste kr. 96O), de sidstes kr. 468 (høieste kr. 64O, laveSte kr. 352),“ hvortil kommer lenstillæg af stats- kassen. Byens 6 f1–iskoler havde ialt 83 klasser med gjennemsnitlig noget over 32 elever i hver. Skolens budget androgi ]880 til kr. 47,8O0 og i 1885 til kr. 52,380, heri dog ikke medregnet renter af den i skolebygninger og inventar liggende kapital. Byen har for tiden ialt 6 skolebygninger: 1) Østre skole, oprindelig byggeti 1843 ved domkirken, men nedrevet i ]879 (jfr. noten side 116) og flyttet til den østre bydel i nærheden af Nymannsveien; takstværdi kr. 33,0O0.

3) Blaasenborg skole, en liden uanselig bygning, der tidligere var

landsskolebygning og efter byens udvidelse i 1848 afkjøbtes Her- lan(ls kommune. 3) St. Pen-i skole A ved Nytorvet, ny opført i l877, 12 skoleværelser, kostende kr. 28,000. 4) St. Petri Skole B ligger ved siden af skolen A og har legeplads fæHes med denne: var tidligere en privat bygning (møbelmagasin) og indkjøbtes i 1859 for kr. 8000. 5) Sandvigens skole, i byens vestre del, er opført i 18Ö8Zå9 med kostende kr. 12.000. 6) Buøens skole tilhørte tidligere Hetlands skolevæsen og erl1vervedes af byen efter dennes sidste ud- videlse. Almueskolen har nogle legater, bl. a. fra toldkasSerer Løv- dahl kr. 4000, hvis renter anvendes til fattige skolebørns beklædni11g samt til bøger og skrive1naterialier. Søndagsskoler har været i virksomhed gjennem et langt lld81’lll1l. For tiden holder den i 1868 stiftede ɔsøndagsskole-forening« saadanne igang for ukonfirmerede børn med frit lokale i almueskole- bygningerne. Antallet af børn er nu ca. 1800, fordelte paa 40 klas- ser med 6O lærere og lærerinder, undervisningstiden Søndag form. kl. O–I0. Søndagsskolen har et legat fra toldkasserer Levdahl paa kr. 2000.