Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Egersund. 10 1 100.,O0O stykke1–, nemlig i l882; men de 4 sidste aar viser atter en sterkere tilbagegang end nogensinde tidligere, idet der i 1883 ud- skibedes 70,700, i 1884 48,000, i 1885ZIl,8O0 og i 1886 endog kun 84O0 stykker-. Den meste hummer sendes til Kristiansand og Stavanger, hvorfra den ekspederes videre til udlandet. – Siden begyndelsen af sekstiaa1–ene har l1andelen med fersk 1nakrel og laks, nedlagt i is, været temmelig betydelig. Eksporten af disse artikler, der ligesom hummeren næsten udelukkende gaar til England, har i l88l-85 udgjort et gjennemsnit af 229,25O kg. makrel og 22,680 kg. laks om aaret. I 1886 var de tilsvarende tal henholdsvis 260,86O og 16,330 kg. – Af andre produkter, der er gjenstand for Salg til udlandet, maa nævnes fajance og pottemagerarbeide fra stedets fabriker. De gaar væsentlig til Sverige, dels direkte, idet ogsaa svenske smaafartøier oftere indfinder sig forat gjøre indkjøb, dels over Kristi- ania og Trondhjem. Den samlede eksport, iberegnet udførselen over de to nævnte steder, udgjorde 188–l-85 i aarligt gjennemsnit l10,000 kg. fajance og 92,50O kg. pottemagerarbeide, særskilt i 1886 ]88,000 kg. fajance og 93,300 kg. potterivarer. –- Endelig maa anføres, at der i aarene 1864–68 samt 1871–78 gjennem Egersund tolddistrikt foregik en ikke uanseelig eksport af titanjernmalm fra det engelske kompagnis gruber ved Koldal, hvorfra malmen paa en hestejernbane transporteredes ned til Skin-oldsVig, 4 km. søndenfor ladestedet. Den største udførsel fandt sted 1872 og I873. l1enholdsvis 218l og 2732 ton, og det samlede kvantum, der i ovennævnte aarrække udgik fra ladestedet, naaede op til ca. 16,000 ton. Den direkte in dførsel fra udlandet indskrænker sig væsent- lig til stenkul, forskjellige jord- og lerarter til brug ved de keramiske fabriker samt endel manufakturvarer og af og til lidt korn. I gjen- nemsnit for de to sidste aar fortoldedes saaledes omtrent 60,000 bl. stenkul, l 1nill. kg. jord og ler samt mannfakturvarer til en Værdi af ca. kr. 20,000.’ Den samlede aarlige Værdi af stedets import og eksport samt beløbet af de opkrævede toldintrader siden 1866 sees af føl- gende tabel: Indførsel. Udførsel. ’I’i1sammen. Toldintrader. Kr. Kr. Kr. Kr. 1866–70 gj.snitl. l72,9O0 328,7O0 50l,600 l4,297 1871 286.2O0 l8l,]OO 467,30O ll,378 l876 – 200,20O l57,70O:357,90O 1l,625 l88l 26O,7OO 227,4O0 488,lOO ]3,626 1886 ]52„7OO ]7O,6O0 323,3OO l2.559 Saavel for ud- som for indførsel er de britiske eer Egersunds vigtigste 1narked. Af de til stedeti1885 med-ladning aIlkOl1lIl6 38 skibe, tilsammen drægtige 3908 ton, indtraf de 31, med en samlet drægtighed af 3137, fra Storbritannien og Irland. Af de samtidig udgaaende 4O fartøier med ladning, drægtige ialt 4423 ton, gik de 25 med en drægtighed af 3448 ton sammesteds hen. O